banner1_lagazzetta
ffserci
striscione_banner
ALP
previous arrow
next arrow
SCRACALIUS

Scracalius di Gigi Tatti

Condividici...

Geremia est fueddendi cun Elia

Elia: Insaras mi ddu prestas centu Eurus?

Geremia: No potzu. Seu in crisi.

Elia: Porca misèria no sciu comenti fai. Ita mi consillas?

Geremia: Prova a ddu domandai a Paulu, s’amigu miu.

Elia: Ma si mancu mi conoscit.

Geremia: Est pròpiu po cussu chi fortzis ti ddu podit prestai!

2 scracalius

……………………………………………………………………………………………………………

Sergiu est sètziu in pratz’e Cresia discutendi cun Eziu

Eziu: No parrit berus. Seu andau a ti circai a domu tua e nanca fiasta dromiu.

Sergiu: E ita depu fai? A mesudì?

Eziu: M’at nau pobidda tua ca ses sempri crocau: Ma poita ddu fais?

Sergiu: Ddu fatzu poita ca no sciu abarrai chene fai nudda!

……………………………………………………………………………………………………………..

Unu Arburesu, unu Guspinesu e unu Casteddàiu si funt incontraus po organizai unu spuntinu

S’arburesu: Insaras deu arregollu su call’e crabitu e su pani.

Su guspinesu: E inveci deu arregollu su sartitzu e su casu.

Su casteddàiu: E deu inveci, ci portu a fradi miu, ca est de bonu apetitu!

…………………………………………………………………………………..

Marilena est impiegada in ufìciu, ecu ca arribat su diretori

Marilena:  Signor Diretori, ddu depu fueddai

Su diretori: Narimì totu signorina Marilena.

Marilena: Mi depit aumentai su stipèndiu.

Su diretori: No fait, c’est sa crisi

Marilena: Andat beni. Perou dd’avisu, ca de cras in ufìciu bengu a gonna longa, e mai prus cun sa minigonna.

…………………………………………………………………………….

Marieddu torrat de scola e fueddat cun sa mamma Santuccia

Santuccia: Ita tenis arrennegau? Ita as pigau votus malus?

Marieddu: No Mamma. Est ca totus mi pigant in giru ca nanca portu sa conca manna manna.

Santuccia: No est berus fillu miu. Ddu faint scèti po ti fai acherpai. Toca, imoi bai a su negotziu de sa fruta e sa birdura e compora una sìndria a de cincu killus.

Marieddu: Ma aundi dda pongu mamma?

Santuccia: Ponidda aintru de su capeddeddu chi portas, ca ge ddoi stait!

……………………………………………………………………………………………………………..

Licia incontrat s’amiga Mariella

Mariella: Apu intèndiu ca ti ses lassada cun su piciocu tuu, ma est berus?

Licia: Certu ca est berus.

Mariella: Ma si no mi sbàliu s’annu passau puru dd’iasta lassau in se mesi de Austu.

Licia: No ti sbàlias, fiat pròpiu in su mesi de Austu.

Mariella: Ma poita ddu lassas sempri in custu mesi?

Licia: A su mancu seu lìbera po mi fai is ferias.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Tziu Sarbadori at invitau a papai Turistas Tedescus in su medau, po ddis fai tastai su proceddu arrustu

Tziu Sarbadori: Eco qui, vi faccio mangiareil porceddu arrosto, profumato con folas de murta.

Is turistas: (mangiando con voracità) Molto buono, buono, buono molto.

Tziu Sarbadori: Allora piaciuto molto il porceddu?

Is turistas: Si tanto, molto. Solo, che avere trovata la verdura molto dura dura.

…………………………………………………………………………………………………………………

Leandru est torrau de una gita e ndi fueddat cun s’amigu Lellu

Lellu: E Insaras spassiau ti ses in sa gita?

Leandru: Tropu.

Lellu: Aundi eis papau? In Ristoranti?

Leandru: Maché. Eus papau “Al sacco” in campagna?

Lellu: Al Sacco? Ma comenti est andada?

Leandru: Tropu bellu. Pensa, ca po s’apetitu, si seus papaus po fintzas su sacu!

…………………………………………………………………………………………………………………

Giobata est morrendusì e sa pobidda Tersilia est acanta de su letu

Tersilia: Nara Giobata as disigiau calincuna cosa?

Giobata: Eja. Prima de mi morri, bollu fai una telefonada.

Tersilia: Ma a chi bolis telefonai?

Giobata: A nemus.

Tersilia: E insaras poita bolis sprecai una telefonada?

Giobata: Poita apu intèndiu in sa televisioni, ca “Una telefonata allunga la vita”.

Tersila: Mi dispraxit meda po tui caru Giobata, ma no teneus prus telèfunu fissu e su telefoninu ddu tengu scàrrigu!

……………………………………………………………………………………………………………………

Unu gelatàiu est chistionendi cun dd’unu imbriagoni

Su gelatàiu:Càstia apu giai lassau scritu ca si mi morru bollu essi cremau.

S’imbriagoni: Insaras andu a domu e ddu lassu scritu deu puru.

Su gelatàiu: Ca ti fais cremai tui puru?

S’imbriagoni: No ddu creu no!

Su gelatàiu: E tui ita lassas scritu si ti morris?

S’imbriagoni: Lassu scritu, de mi fai imbutilliai!

………………………………………………………………………………………………………………….

Arseniu at tzerriau un agrònomu

S’Agrònomu: Poita m’at fatu tzerriai? Ita problemas tenit?

Arseniu: In s’ortu tengu una mata de bananas.

S’agrònomu: E ita c’intru deu?

Arseniu: Mi depit agiudai.

S’agrònomu: Insaras, spieghimì cali est su problema.

Arseniu : Custa mata mi fait is bananas deretas, chene curvas, e totus in bidda mi pigant in giru e si ponint a arrì candu passant acanta de s’ortu.

S’agrònomu: Insaras andaus a biri ita si podit fai.

Arrivati all’orto di Arsenio

S’agrònomu: Apu cumprèndiu cali est su problema de custa mata.

Arseniu: Bellu. Insaras, nerimì luegus ita depu fai.

S’agrònomu: Depit fai unu sacrifìciu.

Arseniu: Seu dispostu a totu. Nerimì totu.

S’agrònomu: Ndi depit segai sa mata e su piricocu chi est acanta de sa mata de sa banana! Est po culpa de sa mata de su piricocu chi is bananas bessint deretas!

…………………………………………………………………………………………………………………..

Adelaide est in s’ambulatòriu de dotor Corroveri

Dotor Corroveri: Comenti stait, signorina Adelaide?

Adelaide: Mali, m’increxit in dònnia logu, in dònnia punt’e ossu.

Dotor Corroveri: Insaras spollissì, ca dda vìsitu.

Adelaide: No, spollissì prima fostei. Ca a mei mi ndi parrit bregùngia!

………………………………………………………………………………………………………………

Cicitu comenti se dònnia merì est in pratza de Crèsia fueddendi cun s’amiguspPensionaus

Cicitu: Osatrus no nc’eis a crei, ma deu a is fèminas a letu, ddas fatzu ancora sonniai.

Is pensionaus: Buuummm. Cicitu: Certu. A pena si crocant si dromint luegus!

………………………………………………………………………………………………………………….

Ciprianu incontat s’amigu Costanzu

Costanzu: Ge s’est prexiadeddu. Ita tenis arrennegau?

Ciprianu: Chi ti parrit nudda su chi m’est capitau.

Costanzu: E ita balla t’est sucèdiu?

Ciprianu: Seu pinnicau a domu, e apu agatau a filla mia crocada spollinca cun dd’unu Cinesu.

Costanzu: Céssu t‘arrori. E no ddas nau nudda?

Ciprianu:E ita ddi podia nai! Deu su Cinesu, no ddu sciu fueddai!

RIPRODUZIONE RISERVATA
Condividici...

Notizie sull'autore

lagazzetta

Aggiungi Commento

Clicca qui per inserire un commento

ecco qualche nostra proposta….

IMG-20231027-WA0002
IMG-20231007-WA0003-1024x623
IMG-20231104-WA0035-1024x623
previous arrow
next arrow
 

CLICCA sotto PER LEGGERE

RADIO STUDIO 2000

Su questo sito Web utilizziamo strumenti di prima o di terzi che memorizzano piccoli file (cookie) sul dispositivo. I cookie vengono normalmente utilizzati per consentire al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare report di navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare adeguatamente i nostri servizi / prodotti (cookie di profilazione). Possiamo utilizzare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuti a offrirti un’esperienza migliore. Cookie policy