banner1_lagazzetta
ffserci
striscione_banner
ALP
previous arrow
next arrow
SCRACALIUS

Barzellette in sardo di Gigi Tatti

Condividici...

Zemilianu est in su bar gioghendi a cartas cun Balloi

Balloi: No parrit berus cantu ses cullau gioghendi a cartas. Inveci, candu scumitis cun sa cursa de is cuaddus no bincis mai. Ma comenti est su fatu?

Zemilianu: Su fatu est, ca is cuaddus no ddus murigu deu, is cartas inveci si!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Turiddu andat in america a agatai una tzia

Turiddu: Tziedda, comenti mai ses bistia de nieddu? Ses in lutu?

Sa tzia: Si, disgratziadamenti seu in lutu, ca ses mortu pobiddu miu, tziu tuu.

Turiddu: Mi dispraxit meda cara tziedda. No ddu sciria. E comenti est mortu?

Sa tzia: Est mortu fulminau de sa currenti.

Turiddu: Infortùniu in su traballu?

Sa tzia: No, in sa “sedia elettrica”!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Amalia nd’est bessia de su parruchieri e incontrat sa gomai Pinuccia

Pinuccia: Stais tropu beni. Ti biu ringiovania de una pariga de annus.

Amalia: At essi, ma su contu chi m’at fatu pagai su parruchieri, ge m’at fatu imbeciai de trint’annus!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Su tram de casteddu est prenu a cùcuru de genti. Gigetu, ca est lungi che un aciuga, est discutendi cun dd’unu Cicioni

Gigettu: Ma insoma, fostei dda bolit smiti de spingi?

Su cicioni: Ma cali spingi. deu no seu spingendi, seu scèti arrespirendi!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Crispinu e Rosa funt a Roma in albergu

Su impiegau: Dittemi, volete una suite?

Crispinu: No grazie, su suitu ddu teneus in domu!

Su impiegau: Volete il bagno in comune?

Rosa: Non li fa niente.

Crispinu: O Rosa, perou naraddi ca bastit chi su comunu no siat atesu meda, po andai a in bànniu!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Franciscu est passsendi in màchina e biri a s’amigu Siru

Franciscu: Ciau siru, benis cun mei a zonzo?

Siru: No, no potzu, tengu cos’e fai. Oghinò m’iat a praxi puru, ca a sa bidda de zonzo, no ddoi seu mai andau!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Unu cow-boy sardu,torrat a domu a scurigau mortu e agat a sa pobidda abetendiddu

Sa pobidda: Fia scrètia meda, ita cosa a cust’ora e aici tristu?

Su cow-boy: Una banda de delinquentis m’ant firmau e mi nd’ant furau totu

Sa pobidda: ita totu?

Su cow-boy: Su dinai, s’orològiu e su cuaddu.

Sa pobidda: ma no portasta sa pistola?

Su cow-boy: Eja, ma ci seu arrenèsciu a dda cuai!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Torquatu est in sa statzioni abetendi su trenu po andai a casteddu, candu biri una pesa

Torquatu: la, una pesa. Imoi bollu biri si seu aumentau de pesu. La, c’est scritu “pesa parlante” depit essi una tontidadi, Po ti ndi furai su dinai. Imoi bollu provai.

Pesa parlante: Tu ti chiami Torquato, sei sardo, sei alto, anzi basso 1,50, pesi 89 chilogrammi e il tuo treno parte tra 7 minuti esatti.

Torquatu: Ma càstia, no parrit berus, m’at inzertau totu! Imoi perou mi coberru sa faci, ca bollu biri si mi torrat a conosci!

Pesa parlante: O Torquatu, no fatzas su furbu! Sei sempre il sardo Torquato, sei sempre alto, anzi  basso 150, pesi sempre 89 chili, e po culpa de custa tontidadi as pèrdiu su trenu, poita, est gia partiu unu minutu fait!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ginetu at papau in ristoranti candu dd’est arribau su contu, arrennegau tzèrriat su camerieri

Su camerieri: Totu beni?

Ginettu: Ma cali beni, totu mali!

Su camerieri: Ita est andau mali?

Ginettu: Su contu. Biu in sa fatura ca c’eis aciuntu puru sa data de oi.

Su camerieri: Certu, fostei no ddu scit ca su tempus est dinai?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mundinu est setziu in sa poltrona de su dentista po si curai unu denti

Su dentista: Bho, non apu fatu ancora nudda, no dd’apu fatu ancora mancu aberri sa buca e fostei est tzerriendi comenti chi fèssa pungendiddu.

Mundinu: No seu tzerriendi poi is dentis, est ca fostei est giai cincu minutus, chi est pistendumì unu callu!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Achille est a manu pigada cun Grazia passillendi in sa spiàgia

Achille: Est aici, amorixeddu miu, crasi si coiaus.

Grazia: E si amori mannu miu, deu cun tori e tui cun priscilla!

RIPRODUZIONE RISERVATA
Condividici...

Notizie sull'autore

lagazzetta

Aggiungi Commento

Clicca qui per inserire un commento

ecco qualche nostra proposta….

IMG-20231027-WA0002
IMG-20231007-WA0003-1024x623
IMG-20231104-WA0035-1024x623
previous arrow
next arrow
 

CLICCA sotto PER LEGGERE

RADIO STUDIO 2000

Su questo sito Web utilizziamo strumenti di prima o di terzi che memorizzano piccoli file (cookie) sul dispositivo. I cookie vengono normalmente utilizzati per consentire al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare report di navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare adeguatamente i nostri servizi / prodotti (cookie di profilazione). Possiamo utilizzare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuti a offrirti un’esperienza migliore. Cookie policy