Attualità

Covid, pantasia e realidadi

Condividici...
di Ermanno Garau
____________________________

 

Segundu is ùrtimas nobas, su Covid at detzidiu, de botu, de sin-di andai, poita s’est rendiu contu, chena de dùbiu, ca calincunu megat de ddu manixai po is mischinus interessus cosa sua. Issu est cuscienti de essi sèmpiri stau unu bravu virus chi no iat fatu mai mali a nemus; s’arregordat, cun d-unu pagu de avabotu, ca tempus fait dd’iant inserrau in d-unu aposentu e fiant arrennescius, in pagu tempus, a ddi mudai su genotipu, fadendi-ddu diventai unu virus meda perigulosu po s’òmini. Arregòrdat puru ca sa dii, accanta sua, ddoi fiat un’àteru Covid chi prangiat e si chesciada, poita ca calincunu dd’iat fatu bufai una cosa chi a pagu a pagu fiat bocendi-ddu: su aici nau vacinu.

Custa detzididura disabetada e cuscientziosa cosa sua, bolit fai in modu chi no sigant a morri àteras personas in sa Sotziedadi, chi mègat de arrui sèmpiri prus in basciu economicamenti, ma màssimu po problemas mentalis, poita custa gravi situatzioni, si depessit andai ainnantis, no iat a fai àteru che sighiri a distrui vidas, liendi-ndi sa libertadi, totu is deretus e faendi cresci dònnia dii de prus su scoramentu, chi est sa cunseguèntzia naturali de custus stringimentus, chi mègant de cambiai sa manera de bivi e sa vida puru de sa genti. Su Covid bolit donai puru consillus de importu mannu a su Pòpulu, po circai de fai de mancu de unu disastru prus mannu: no ascurtai meda is notitziàrius e màssimu sa televisioni, poita est sèmpiri arrennescia a conditzionai sa genti po is interessus cosa sua, no scarrigai in su telefoninu s’aplicatzioni po evitai sa spainadura de su virus, poita ca no fai àteru che agravai sa situatzioni, tenendi in tribulia is personas e faendi-ddas diventai serbidoras de internet, poita custa puru est una cosa bòfia de calincunu. Unu àteru consillu chi issu donat est cussu de usai is mascherinas e is guantus su prus pagu possibili, poita fiant cussus is logus chi ddi praxiant de prus, ca inguni crescint meda is virus e is baterius, amigus cosa sua, chi issu andàt a incontrai, poita ca ddi praxiat meda s’anidride carbonica de is mascherinas. Nàrat, puru, ca no serbint a nudda is stesiamentus, poita issu sciit comenti si movi in medas maneras e po si spostai no at mai usau su metru ma sa metro.

A sa fini si scusat e narat ca est meda afrigiu po is vidas umanas chi at sacrificau, ma s’intendit cun sa cuscièntzia apostu, poita issu puru est stau una vìtima de is chi dd’ant manixau e sin-di funt serbius, po criai custa gravissima situatzioni, po motivus chi no connosceus ancora e forsis no eus a connosci mai.

Nàrat, a sa fini, ca calincunu at a depi torrai contu a sa cuscièntzia cosa sua, po su sciacu mannu chi at causau in su Mundu!

Condividici...

CLICCA sotto PER LEGGERE GLI ANNUNCI

CLICCA sotto PER LEGGERE

Argomenti

Sempre con te…

Bonus Docenti

Su questo sito Web utilizziamo strumenti di prima o di terzi che memorizzano piccoli file (cookie) sul dispositivo. I cookie vengono normalmente utilizzati per consentire al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare report di navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare adeguatamente i nostri servizi / prodotti (cookie di profilazione). Possiamo utilizzare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuti a offrirti un’esperienza migliore. Cookie policy