banner1_lagazzetta
ffserci
striscione_banner
ALP
previous arrow
next arrow
SCRACALIUS

Scacalius: barzellette in sardo

Condividici...

Delfina est bussendu a sa porta de unu magu indovinu

Delfina: Est permesso? C’est nisciunus? Potzu intrai?

Su magu: Si ci seu. Ma chi est bussendi?

Delfina: Ge seus beni pigaus! Si non indovinat chi est bussendi, it’at essi s’atru!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Siru est in dd’unu bar. Intrat una bella picioca

Siru: Buongiorno bella signorina. Ddi potzu cumbidai unu cafei?

Sa picioca: No potzu, seu fidantzada.

Siru: Ita ddi fait. Ma poi, de candu est fidantzada?

Sa picioca: Seu gia fidantzada de dexi annus!

Siru: Bho! Ma no mi nerat ca est dexi annus chi no si bufat unu cafei!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tzia Mafalda est in sa firmada de sa corriera. arribat s’autista

Tzia Mafalda: Ma signor autista. Ma candu partit custa corriera?

S’autista: Tra pagu. Ma sa tzia, ita tenit pressi?

Tzia Mafalda: Tengu pressi si. Ca portu unu pei arrèsciu asuta de s’arrod’e ananti.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Unu topixeddu si presentat ananti de sa bilieteria de unu cìnema

Su topixeddu: Bonasera. c’est postu aintru o c’est pagu genti?

Su bilietàiu:  A cust’ora c’est pagu genti. Mi parrit ca ddoi funt cuatru gatus.

Su topixeddu: Insandus torru prus a tradu. Ca cun cuatru gatus no mi fidu a intrai!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pinellu s’incontrat cun s’amigu Giosuè

Giosuè: Saludi. Ge ti biu totu stralunau. Ma ita se malàdiu?

Pinellu: Ma ita malàdiu. Est ca ultimamenti no seu dromendi nudda e no sciu comenti fai.

Giosuè: Ma as provau a contai is brebeis?

Pinellu: Ge apu provau. Ma in su tallu ddoi funt scéti cincu brebeis e finu tropu in pressi.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tzia Serafina est in fueddendi cun s’oculista

Tzia Serafina: Ap’intèndiu ca si papu meda carotas nanca fait beni a sa vista. Berus est?

S’oculista: Ma chi si dd’at nau custa tontidadi?

Tzia Serafina: Mi dd’at nau pobiddu miu, ca est cassadori.

S’oculista: E ita c’intrat su cassadori?

Tzia Serafina: C’intrat. Poita m’at nau, ca non at mai biu unu conillu cun is ochialis!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Alfredu est in visita a su dietòlogu

Su dietòlogu: Si, fostei est tropu grassu, ddi depu donai una dieta.

Alfredu: Andat beni nerimì ita potzu papai.

Su dietòlogu: Duncas, depit papai, donnia dì po dexi cidas, tres piras e tres jogurt làngius.

Alfredu: Andat beni. Ma spieghimì, si ddus depu papai prima o a pustis is pastus!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Duas tartarugas s’incontrant

Sa prima tartaruga: Ge ti biu afannendi, ses totu sudada. Ita cosa?

Sa segunda tartaruga: Ma no ddas biu su cartellu “camminare a passo d’uomo”?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gesuina at portau su cani Foffy a su veterinàriu

Su veterinàriu: Nerimì ita problema tenit su cani?

Gesuina: Duncas. Ultimamenti Foffy est fadendi su spiritosu, si ndi pesat a chitzi e fait su galletu. Segundu mei s’est fissau.

Su veterinàriu: Comenti s’est fissau, si ndi pesat a chitzi e fait su galletu? Spieghimì custa cosa, ca mi parrit strana meda po unu cani. Fostei comenti si nd’est acatau de custa cosa?

Gesuina: Poita si ndi pesat a chitzi e inveci de tzaulai fadendi “bau, bau” cantat, fadendi chichirichì!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rinu e Pinu funt fuedendi de pisitus

Rinu: No parris berus, a nai ca su pisitu miu est bessiu vegetarianu.

Pinu: Comenti fais a ddu nai, ita dd’as biu papendi birdura?

Rinu: No scéti papendi birdura, ma puru gioghendi a cartas cun is topis.

Pinu: Balla, su pisitu miu inveci est sempri cassadori, pensa ca s’apostat acanta de s’edicola, po biri candu bessit “Topolino”!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Savinu e Ponziu funt discutendi de traballu

Ponziu: Ap’intèndiu ca as agatau traballu. Biadu tui.

Savinu: Ge est berus. Ma mi seu depiu licentziai luegus. No fut traballu po mei.

Ponziu: Poita ita traballu fut? Tropu pesanti?

Savinu: Ma ita pesanti, fut ligeru e còmodu.

Ponziu: Insoma, ita traballu fut?

Savinu : Fut unu straballu in dd’una fàbrica de poltronas.

Ponziu: E tui ita mansioni tenias?

Savinu: Depia fai su collaudadori. Depia abarrai sètziu po ot’oras.

Ponziu: Bho! E poita no dd ddu podiasta fai? Naramì su motivu.

Savinu: Poita sunfru de ragadi e de emorroidis!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mundicu est in barberia po si fai is pius

Su barbieri: Sigumenti ddi funt abarraus scéti tres pius, comenti ddus bolit?

Mundicu: M’iat a praxi cun sa scriniera in mesu.

Su barbieri: Mi dispraxit meda, ma si dda potzu fai scéti a manca o a destra, in mesu non est possìbili, poita is pius fut dispàris! No potzu miga sperrai unu piu in duus!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Liviu est fueddendi cun s’amigu Priamu

Priamu: E insandus in famìlia totu beni?

Liviu: Insoma. Oi apu tentu una discussioni cun pobidda mia.

Priamu: Contamì totu?

Liviu: Fut totu s’ora narendi ca boliàt prus libertadi. E aici dd’apu acuntentada.

Priamu: It’as fatu po dd’acuntentai. Ddas lassada lìbera?

Liviu: Ma cali lìbera. Nd’apu sciusciau una trameza e apu amanniau sa coxina!

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Irmio incontrat s’amigu Lorenzu

Lorenzu: Ciau, ge fiaus una dì chene si bì! E insandus coment’andat sa vida matrimoniali?

Irmio: Fadendi is corrus, si podit nai ca ge andat beni!

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Armandu est fueddendi cun Bastianu

Bastianu: Ma tui, aundi est su logu prus stranu aundi as fatu s’amori?

Armandu: In dd’unu matallafu.

Bastianu: Bho! Arratz’e de logu stranu. Totus ddu fadeus inguni!

Armandu: Naras? Ma deu, dd’apu fatu in dd’una espositzioni. In dd’unu negòtziu, aundi ddus bèndiant

RIPRODUZIONE RISERVATA
Condividici...

Notizie sull'autore

lagazzetta

Aggiungi Commento

Clicca qui per inserire un commento

ecco qualche nostra proposta….

IMG-20231027-WA0002
IMG-20231007-WA0003-1024x623
IMG-20231104-WA0035-1024x623
previous arrow
next arrow
 

CLICCA sotto PER LEGGERE

RADIO STUDIO 2000

Su questo sito Web utilizziamo strumenti di prima o di terzi che memorizzano piccoli file (cookie) sul dispositivo. I cookie vengono normalmente utilizzati per consentire al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare report di navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare adeguatamente i nostri servizi / prodotti (cookie di profilazione). Possiamo utilizzare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuti a offrirti un’esperienza migliore. Cookie policy