BARZELLETTAS

Scacalius: barzellette in sardo

Condividici...

Delfina est bussendu a sa porta de unu magu indovinu

Delfina: Est permesso? C’est nisciunus? Potzu intrai?

Su magu: Si ci seu. Ma chi est bussendi?

Delfina: Ge seus beni pigaus! Si non indovinat chi est bussendi, it’at essi s’atru!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Siru est in dd’unu bar. Intrat una bella picioca

Siru: Buongiorno bella signorina. Ddi potzu cumbidai unu cafei?

Sa picioca: No potzu, seu fidantzada.

Siru: Ita ddi fait. Ma poi, de candu est fidantzada?

Sa picioca: Seu gia fidantzada de dexi annus!

Siru: Bho! Ma no mi nerat ca est dexi annus chi no si bufat unu cafei!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tzia Mafalda est in sa firmada de sa corriera. arribat s’autista

Tzia Mafalda: Ma signor autista. Ma candu partit custa corriera?

S’autista: Tra pagu. Ma sa tzia, ita tenit pressi?

Tzia Mafalda: Tengu pressi si. Ca portu unu pei arrèsciu asuta de s’arrod’e ananti.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Unu topixeddu si presentat ananti de sa bilieteria de unu cìnema

Su topixeddu: Bonasera. c’est postu aintru o c’est pagu genti?

Su bilietàiu:  A cust’ora c’est pagu genti. Mi parrit ca ddoi funt cuatru gatus.

Su topixeddu: Insandus torru prus a tradu. Ca cun cuatru gatus no mi fidu a intrai!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pinellu s’incontrat cun s’amigu Giosuè

Giosuè: Saludi. Ge ti biu totu stralunau. Ma ita se malàdiu?

Pinellu: Ma ita malàdiu. Est ca ultimamenti no seu dromendi nudda e no sciu comenti fai.

Giosuè: Ma as provau a contai is brebeis?

Pinellu: Ge apu provau. Ma in su tallu ddoi funt scéti cincu brebeis e finu tropu in pressi.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tzia Serafina est in fueddendi cun s’oculista

Tzia Serafina: Ap’intèndiu ca si papu meda carotas nanca fait beni a sa vista. Berus est?

S’oculista: Ma chi si dd’at nau custa tontidadi?

Tzia Serafina: Mi dd’at nau pobiddu miu, ca est cassadori.

S’oculista: E ita c’intrat su cassadori?

Tzia Serafina: C’intrat. Poita m’at nau, ca non at mai biu unu conillu cun is ochialis!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Alfredu est in visita a su dietòlogu

Su dietòlogu: Si, fostei est tropu grassu, ddi depu donai una dieta.

Alfredu: Andat beni nerimì ita potzu papai.

Su dietòlogu: Duncas, depit papai, donnia dì po dexi cidas, tres piras e tres jogurt làngius.

Alfredu: Andat beni. Ma spieghimì, si ddus depu papai prima o a pustis is pastus!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Duas tartarugas s’incontrant

Sa prima tartaruga: Ge ti biu afannendi, ses totu sudada. Ita cosa?

Sa segunda tartaruga: Ma no ddas biu su cartellu “camminare a passo d’uomo”?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gesuina at portau su cani Foffy a su veterinàriu

Su veterinàriu: Nerimì ita problema tenit su cani?

Gesuina: Duncas. Ultimamenti Foffy est fadendi su spiritosu, si ndi pesat a chitzi e fait su galletu. Segundu mei s’est fissau.

Su veterinàriu: Comenti s’est fissau, si ndi pesat a chitzi e fait su galletu? Spieghimì custa cosa, ca mi parrit strana meda po unu cani. Fostei comenti si nd’est acatau de custa cosa?

Gesuina: Poita si ndi pesat a chitzi e inveci de tzaulai fadendi “bau, bau” cantat, fadendi chichirichì!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rinu e Pinu funt fuedendi de pisitus

Rinu: No parris berus, a nai ca su pisitu miu est bessiu vegetarianu.

Pinu: Comenti fais a ddu nai, ita dd’as biu papendi birdura?

Rinu: No scéti papendi birdura, ma puru gioghendi a cartas cun is topis.

Pinu: Balla, su pisitu miu inveci est sempri cassadori, pensa ca s’apostat acanta de s’edicola, po biri candu bessit “Topolino”!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Savinu e Ponziu funt discutendi de traballu

Ponziu: Ap’intèndiu ca as agatau traballu. Biadu tui.

Savinu: Ge est berus. Ma mi seu depiu licentziai luegus. No fut traballu po mei.

Ponziu: Poita ita traballu fut? Tropu pesanti?

Savinu: Ma ita pesanti, fut ligeru e còmodu.

Ponziu: Insoma, ita traballu fut?

Savinu : Fut unu straballu in dd’una fàbrica de poltronas.

Ponziu: E tui ita mansioni tenias?

Savinu: Depia fai su collaudadori. Depia abarrai sètziu po ot’oras.

Ponziu: Bho! E poita no dd ddu podiasta fai? Naramì su motivu.

Savinu: Poita sunfru de ragadi e de emorroidis!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mundicu est in barberia po si fai is pius

Su barbieri: Sigumenti ddi funt abarraus scéti tres pius, comenti ddus bolit?

Mundicu: M’iat a praxi cun sa scriniera in mesu.

Su barbieri: Mi dispraxit meda, ma si dda potzu fai scéti a manca o a destra, in mesu non est possìbili, poita is pius fut dispàris! No potzu miga sperrai unu piu in duus!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Liviu est fueddendi cun s’amigu Priamu

Priamu: E insandus in famìlia totu beni?

Liviu: Insoma. Oi apu tentu una discussioni cun pobidda mia.

Priamu: Contamì totu?

Liviu: Fut totu s’ora narendi ca boliàt prus libertadi. E aici dd’apu acuntentada.

Priamu: It’as fatu po dd’acuntentai. Ddas lassada lìbera?

Liviu: Ma cali lìbera. Nd’apu sciusciau una trameza e apu amanniau sa coxina!

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Irmio incontrat s’amigu Lorenzu

Lorenzu: Ciau, ge fiaus una dì chene si bì! E insandus coment’andat sa vida matrimoniali?

Irmio: Fadendi is corrus, si podit nai ca ge andat beni!

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Armandu est fueddendi cun Bastianu

Bastianu: Ma tui, aundi est su logu prus stranu aundi as fatu s’amori?

Armandu: In dd’unu matallafu.

Bastianu: Bho! Arratz’e de logu stranu. Totus ddu fadeus inguni!

Armandu: Naras? Ma deu, dd’apu fatu in dd’una espositzioni. In dd’unu negòtziu, aundi ddus bèndiant

Condividici...

Notizie sull'autore

lagazzetta

Aggiungi Commento

Clicca qui per inserire un commento

CLICCA sotto PER LEGGERE GLI ANNUNCI

CLICCA sotto PER LEGGERE

Argomenti

Bonus Docenti

Su questo sito Web utilizziamo strumenti di prima o di terzi che memorizzano piccoli file (cookie) sul dispositivo. I cookie vengono normalmente utilizzati per consentire al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare report di navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare adeguatamente i nostri servizi / prodotti (cookie di profilazione). Possiamo utilizzare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuti a offrirti un’esperienza migliore. Cookie policy