banner1_lagazzetta
ffserci
striscione_banner
ALP
previous arrow
next arrow
SCRACALIUS

Scracalius, barzellette in sardo di Gigi tatti

Condividici...

Minio est in visita aundi de su ortopèdicu
Minio: Scusit,  ia boli sciri candu mi costat custa vìsita.
S‘ortopèdicu: Sa tarifa est 50 eurus a seduta.
Minio: Insandus est mellus a mi visitai in peis
………………………………………………………………………………………………………………………………

Pietrantoniu incontrat s’amigu Ferdinandu
Ferdinandu: Saludi. Ma ita tenis ses totu prilusciau.
Pietrantoniu: Custa notti no apu dromiu nudda. Seu sunfrendi de insònnia.
Ferdinandu: Fia deu puru aici, ma apu agatau sa mexina giusta po sanai.
Pietrantoniu: Scòvia luegus ca dda usu deu puru.
Ferdinandu: Deu candu non arrènesciu dromì  fatzu s’amori cun pobbidda mia e dopu cincu minutus seu giai forroschiendi.
Pietrantoniu: Bellu meda. Insandus, si custa notti si no nce dda fatzu a dromì, andu a crocai a domu tua!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Serafinu incontrat s’amigu Rinucciu
Rinucciu: E insandus ita parrit? Comenti seus andendi.
Serafinu: Mali. Meda mali. No dd’as scìpiu ca seu in crisi cun mulleri mia?
Rinucciu: Mi dispraxit meda.
Serafinu: Ma ge eus agatau unu puntu de incontru.
Serafinu: Bellu! Aundi si depeis biri?
Rinucciu: Aundi de s’avogau!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Verandu est in su bar bufendi, candu arribat s’amigu Porziu
Porziu: Saludi ge ti biu tristixeddu.
Verandu: La boli biri a tui, a pustis su chi m’est capitau.
Porziu: Contamì totu ca seu de meda chi seu foras de bidda.
Verandu : Mi seu lassau cun sa picioca mia.
Porziu: No! No mi ddu neris. E imoi comenti  dda ponis?
Verandu: Comenti de prima. In nisciunu logu!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Marilda incontrat sa gomai Arsellia
Arsellia: Buongiorno gomai. Dda biu totu allichidia.
Marilda: seu circhendi de mi lucidai. A sa faci de pobiddu miu.
Arsellia: Ita cosa seis in crisi?
Marilda: Atru che crisi est unu disàstru totu: De candu s’est imbeciau., no tenit pru gan’e nudda.
Arsellia: Est pobiddu miu puru aici. In prus est bessiu susuncu po totu.
Marilda: Uguali a pobiddu miu: pensit o gomai ca non bolit prus fai s’amori , poita nanca costa tropu.
Arsellia: Ma poita non ddu fait cun fostei a gràtis?
Marilda: certu: ma cun sa becesa ddi tocat a usai cussas pastilieddas asullas.
Arsellia: Est fueddendi de su Viagra?
Marilda: Certu, pròpiu de cussas e narat ca nanca si spendit tropu.
Arsellia: Ma no dd’as passas sa mùtua?
Marilda: Ancora no! A mei non mi parrit s’ora chi bessat cussa léi!
Arsellia: Insandus pensu chi pobiddu miu puru est abetendi cussu!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Fisinu est in sa posta abetendi su turnu
S’impiegada: Ita depit fai?
Fisinu: Depu fai unu pacu a un’amigu miu.
S’impiegada: Ma no biu su pacu!
Fisinu: Nisciunu pacu: Su pacu est ca non dd’arribat su pacu!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tziu Gaudenziu est in su rifornidori  de sa benzina, arribat Ginettu po fai su prenu a sa vetura
Ginettu: At biu tziu Gaudenziu c’ant torrau a aumentai su prètziu de sa benzina?
Tziu Gaudenziu: Ge dd’apu biu. Ma a mei no mi ndi frigat nudda de s’aumentu.
Ginettu: Comenti no nde ddi frigat nudda?
Tziu Gaudenziu: Certu: Poita deu, dexi eurus ponia prima e dexi eurus pongu imoi!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vincenzu est in giru e incontra a Brunu
Vincenzu: Saludi Brunu ge fiaus un a dì sene s’incontrai.
Brunu: Tenis arraxoni in custus tempus seu tropu impenniau cun su traballu
Vincenzu: poita ita traballu ses fadendi de essi aici impenniau
Brunu: Fatzu su ricercadori.
Vincenzu:  Bellu e de ita ricercas t’interessas, in cali universidadi?
Brunu: Ma cali universidadi!
Vincenzu: Ellu aundi?
Brunu: In campànnia. Ricerchendi gicòia, sparau e cordolinu e sitzigorrus!!
………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pepi est fueddendi cun su gopai Lillu
Lillu: Certu gopai ca seus imbecendi diaderus.
Pepi: Mellus a imbeciai che a morri giòvunus.
Lillu: Ma nerimì una cosa, gopai, a fostei is fèminas ti praxint ancora?
Pepi: Certamenti gopai. Sceti ca no m’arregordu beni poita mi praxint!

RIPRODUZIONE RISERVATA
Condividici...

Notizie sull'autore

lagazzetta

Aggiungi Commento

Clicca qui per inserire un commento

ecco qualche nostra proposta….

IMG-20231027-WA0002
IMG-20231007-WA0003-1024x623
IMG-20231104-WA0035-1024x623
previous arrow
next arrow
 

CLICCA sotto PER LEGGERE

RADIO STUDIO 2000

Su questo sito Web utilizziamo strumenti di prima o di terzi che memorizzano piccoli file (cookie) sul dispositivo. I cookie vengono normalmente utilizzati per consentire al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare report di navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare adeguatamente i nostri servizi / prodotti (cookie di profilazione). Possiamo utilizzare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuti a offrirti un’esperienza migliore. Cookie policy