BARZELLETTAS

Scracalius, barzellette in sardo

Condividici...

di Gigi Tatti

_________________

Salvatori tenit una serra aundi coltivat fràgolas, po dd’agiudai a dd’as assodì, at pigau unu Piciocu pagu espertu

Salvatori: Ecu, custu est su traballu chi depis fai. Andat beni? Candu as prenu sa cascita, ti ndi donu un atra.

Su Piciocu: Sissi: Ma ddi potzu fai una domanda?

Salvatori: Certu, naramì si ti serbit calincuna cosa?

Su Piciocu: Sissi. chi mi podi donai una scala po dd’as assòdì!

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Battori est fadendusì is pilus in sa barberia de Diegu

Diegu: Nerimì, chi is pilus ddus bolit agoa?

Battori: Nossi. Si ddus podi puru teni fostei!

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Marieddu e Galdinu funt a scola e su maistu est interroghendiddus

Su maistu: Galdinu. Mi depis nai cali est su personàgiu chi prus t’at colpiu

Galdinu: A mei, su personàgiu chi de prus m’at colpiu est istètiu Giulio Cesare

Su maistu: Bravu Galdinu. E a tui Marieddu?

Marieddu: A mei, su chi m’at colpiu de prus est babbu miu

Su maistu: Comenti babbu tuu?

Marieddu: Sissi, est babbu miu, candu dd’apu fatu biri sa pagella de s’annu passau!

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zemilianu est in su bar gioghendi a cartas cun Balloi

Balloi: No parrit berus cantu ses cullau gioghendi a cartas. Inveci, candu scumitis cun sa cursa de is cuaddus no bincis mai. Ma comenti est su fatu?

Zemilianu: Su fatu est, ca is cuaddus no ddus murigu deu, is cartas inveci si!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Turiddu andat in America a agatai una tzia

Turiddu: Tziedda, comenti mai ses bistia de nieddu? Ses in lutu?

Sa tzia: Si, disgratziadamenti seu in lutu, ca ses mortu pobiddu miu, tziu tuu.

Turiddu: Mi dispraxit meda cara tziedda. No ddu sciria. E comenti est mortu?

Sa tzia: Est mortu fulminau de sa currenti.

Turiddu: Infortùniu in su traballu?

Sa tzia: No, in sa “sedia elettrica”!

……………………………………………………………………………………………………………………………

Amalia nd’est bessia de su Parruchieri e incontrat sa gomai Pinuccia

Pinuccia: Stais tropu beni. Ti biu ringiovania de una pariga de annus.

Amalia: At essi, ma su contu chi m’at fatu pagai su parruchieri, ge m’at fatu imbeciai de trint’annus!

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Su Tram de Casteddu est prenu a cùcuru de genti, Gigetu ca est làngiu che un aciuga, est discutendi cun dd’unu Cicioni

Gigettu: Ma insoma, fostei dda bolit smiti de spingi?

Su Cicioni: Ma cali spingi. Deu no seu spingendi, seu scèti arrespirendi!

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Crispinu e Rosa funt a Roma in albergu

Su impiegau: Dittemi, volete una Suite?

Crispinu: No grazie, su suitu ddu teneus in domu!

S’impiegau: Volete il bagno in Comune?

Rosa: Non li fa niente.

Crispinu: O Rosa, perou naraddi ca bastit chi su Comunu no siat atesu meda, po andai a in bànniu!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Franciscu est passsendi in màchina e biri a s’amigu Siru

Franciscu: Ciau Siru, benis cun mei a zonzo?

Siru: No, no potzu, tengu cos’e fai. Oghinò m’iat a praxi puru, ca a sa bidda de Zonzo, no ddoi seu mai andau!

………………………………………………………………………………………………………………………….

Unu cow-boy sardu, torrat a domu a scurigau mortu e agat a sa pobidda abetendiddu

Sa pobidda: Fia scrètia meda, ita cosa a cust’ora e aici tristu?

Su cow boy: Una banda de delinquentis m’ant firmau e mi nd’ant furau totu

Sa pobidda: Ita totu?

Su cow boy: Su dinai, s’orològiu e su cuaddu

Sa pobidda: Ma no portasta sa pistola?

Su cow boy: Eja, ma ci seu arrenèsciu a dda cuai!

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Torquatu est in sa statzioni abetendi su trenu po andai a Casteddu, candu biri una pesa

Torquatu: La, una pesa. Imoi bollu biri si seu aumentau de pesu. La, c’est scritu “Pesa parlante” depit essi una tontidadi, po ti ndi furai su dinai. Imoi bollu provai.

Pesa parlante: Tu ti chiami Torquato, sei sardo, sei alto, anzi basso 1,50, pesi 89 chilogrammi e il tuo treno parte tra 7 minuti esatti.

Torquatu: Ma càstia, no parrit berus, m’at inzertau totu! Imoi perou mi coberru sa faci, ca bollu biri si mi torrat a conosci!

Pesa parlante: O Torquatu, no fatzas su furbu? Sei sempre il sardo Torquato, sei sempre alto, anzi  basso 150, pesi sempre 89 chili, e po culpa de custa tontidadi, as pèrdiu su trenu, poita, est gia partiu unu minutu fait!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ginetu at papau in Ristoranti candu dd’est arribau su contu, arrennegau tzèrriat su Camerieri

Su Camerieri: Totu beni?

Ginettu: Ma cali beni, totu mali!

Su Camerieri. Ita est andau mali?

Ginettu: Su contu. Biu in sa fatura ca c’eis aciuntu puru sa data de oi

Su Camerieri: Certu: Fostei, no ddu scit, ca su tempus est dinai?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mundinu est setziu in sa poltrona de su Dentista po si curai unu denti

Su Dentista: Bho, non apu fatu ancora nudda, no dd’apu fatu ancora, mancu aberri sa buca e fostei est tzerriendi comenti chi fèssa pungendiddu

Mundinu: No seu tzerriendi poi is dentis, est ca fostei est giai cincu minutus, chi est pistendumì unu callu!

………………………………………………………………………………………………………………

Achille est a manu pigada cun Grazia passillendi in sa spiàgia

Achille: Est aici, amorixeddu miu, crasi si coiaus.

Grazia: E si amori mannu miu. Deu cun Tori e tui cun Priscilla!

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Sofia est arrenneghendi cun su pobiddu Eliseu

Sofia: Ti lassau tropu andai cun su papai. No soportu cussa panceta de milionàriu chi portas.

Eliseu: Poita ti donat fastìdiu?

Sofia: Certu, portas panceta de milionàriu e inveci ses spiantau!

……………………………………………………………………………………………………………

Sa Maista at nau a is scolarus, de scrii in su quadernu po centu bortas, su nòmini e su sangunau insoru

Sa Maista: Aici imparais a non imparai sa poesia chi s’apu donau de studiai a domu. E tui ita bolis a manu artziada?

Unu Scolaru: Perou non est giustu aici! Deu mi tzèrriu Picherreddus Gianguglieminu e inveci su cumpàngiu de bancu miu, si tzèrriat Pia Ivo!

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Triagus est unu cassadori inespertu e andat a cassa cun su gopai Pedru, cassadori meda bravu

Pedru: M’arracumandu, dona atentzioni, ca innoi c’est unu bellu passàgiu de becàcias.

Triagus: Insaras naramiddu tui, candu depu sparai.

Pedru: Ecu, dai, ci seus, spara imoi.

Triagus: Bellu! Apu sparau beni? Dd’ap’ai becada sa becàcia?

Pedru: Bravu, bai a biri it’as cassau.

Dopo qualche minuto

Pedru: E insaras it’as mortu?

Triagus: Bho! De is documentus, mi parrit unu Ragionieri!

 

 

Condividici...

Notizie sull'autore

lagazzetta

Aggiungi Commento

Clicca qui per inserire un commento

CLICCA sotto PER LEGGERE GLI ANNUNCI

CLICCA sotto PER LEGGERE

Argomenti

Bonus Docenti

Su questo sito Web utilizziamo strumenti di prima o di terzi che memorizzano piccoli file (cookie) sul dispositivo. I cookie vengono normalmente utilizzati per consentire al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare report di navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare adeguatamente i nostri servizi / prodotti (cookie di profilazione). Possiamo utilizzare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuti a offrirti un’esperienza migliore. Cookie policy