banner1_lagazzetta
ffserci
striscione_banner
ALP
previous arrow
next arrow
SCRACALIUS

Scracalius, barzellette in sardo

Condividici...

di Gigi Tatti

_________________

Salvatori tenit una serra aundi coltivat fràgolas, po dd’agiudai a dd’as assodì, at pigau unu Piciocu pagu espertu

Salvatori: Ecu, custu est su traballu chi depis fai. Andat beni? Candu as prenu sa cascita, ti ndi donu un atra.

Su Piciocu: Sissi: Ma ddi potzu fai una domanda?

Salvatori: Certu, naramì si ti serbit calincuna cosa?

Su Piciocu: Sissi. chi mi podi donai una scala po dd’as assòdì!

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Battori est fadendusì is pilus in sa barberia de Diegu

Diegu: Nerimì, chi is pilus ddus bolit agoa?

Battori: Nossi. Si ddus podi puru teni fostei!

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Marieddu e Galdinu funt a scola e su maistu est interroghendiddus

Su maistu: Galdinu. Mi depis nai cali est su personàgiu chi prus t’at colpiu

Galdinu: A mei, su personàgiu chi de prus m’at colpiu est istètiu Giulio Cesare

Su maistu: Bravu Galdinu. E a tui Marieddu?

Marieddu: A mei, su chi m’at colpiu de prus est babbu miu

Su maistu: Comenti babbu tuu?

Marieddu: Sissi, est babbu miu, candu dd’apu fatu biri sa pagella de s’annu passau!

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zemilianu est in su bar gioghendi a cartas cun Balloi

Balloi: No parrit berus cantu ses cullau gioghendi a cartas. Inveci, candu scumitis cun sa cursa de is cuaddus no bincis mai. Ma comenti est su fatu?

Zemilianu: Su fatu est, ca is cuaddus no ddus murigu deu, is cartas inveci si!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Turiddu andat in America a agatai una tzia

Turiddu: Tziedda, comenti mai ses bistia de nieddu? Ses in lutu?

Sa tzia: Si, disgratziadamenti seu in lutu, ca ses mortu pobiddu miu, tziu tuu.

Turiddu: Mi dispraxit meda cara tziedda. No ddu sciria. E comenti est mortu?

Sa tzia: Est mortu fulminau de sa currenti.

Turiddu: Infortùniu in su traballu?

Sa tzia: No, in sa “sedia elettrica”!

……………………………………………………………………………………………………………………………

Amalia nd’est bessia de su Parruchieri e incontrat sa gomai Pinuccia

Pinuccia: Stais tropu beni. Ti biu ringiovania de una pariga de annus.

Amalia: At essi, ma su contu chi m’at fatu pagai su parruchieri, ge m’at fatu imbeciai de trint’annus!

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Su Tram de Casteddu est prenu a cùcuru de genti, Gigetu ca est làngiu che un aciuga, est discutendi cun dd’unu Cicioni

Gigettu: Ma insoma, fostei dda bolit smiti de spingi?

Su Cicioni: Ma cali spingi. Deu no seu spingendi, seu scèti arrespirendi!

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Crispinu e Rosa funt a Roma in albergu

Su impiegau: Dittemi, volete una Suite?

Crispinu: No grazie, su suitu ddu teneus in domu!

S’impiegau: Volete il bagno in Comune?

Rosa: Non li fa niente.

Crispinu: O Rosa, perou naraddi ca bastit chi su Comunu no siat atesu meda, po andai a in bànniu!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Franciscu est passsendi in màchina e biri a s’amigu Siru

Franciscu: Ciau Siru, benis cun mei a zonzo?

Siru: No, no potzu, tengu cos’e fai. Oghinò m’iat a praxi puru, ca a sa bidda de Zonzo, no ddoi seu mai andau!

………………………………………………………………………………………………………………………….

Unu cow-boy sardu, torrat a domu a scurigau mortu e agat a sa pobidda abetendiddu

Sa pobidda: Fia scrètia meda, ita cosa a cust’ora e aici tristu?

Su cow boy: Una banda de delinquentis m’ant firmau e mi nd’ant furau totu

Sa pobidda: Ita totu?

Su cow boy: Su dinai, s’orològiu e su cuaddu

Sa pobidda: Ma no portasta sa pistola?

Su cow boy: Eja, ma ci seu arrenèsciu a dda cuai!

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Torquatu est in sa statzioni abetendi su trenu po andai a Casteddu, candu biri una pesa

Torquatu: La, una pesa. Imoi bollu biri si seu aumentau de pesu. La, c’est scritu “Pesa parlante” depit essi una tontidadi, po ti ndi furai su dinai. Imoi bollu provai.

Pesa parlante: Tu ti chiami Torquato, sei sardo, sei alto, anzi basso 1,50, pesi 89 chilogrammi e il tuo treno parte tra 7 minuti esatti.

Torquatu: Ma càstia, no parrit berus, m’at inzertau totu! Imoi perou mi coberru sa faci, ca bollu biri si mi torrat a conosci!

Pesa parlante: O Torquatu, no fatzas su furbu? Sei sempre il sardo Torquato, sei sempre alto, anzi  basso 150, pesi sempre 89 chili, e po culpa de custa tontidadi, as pèrdiu su trenu, poita, est gia partiu unu minutu fait!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ginetu at papau in Ristoranti candu dd’est arribau su contu, arrennegau tzèrriat su Camerieri

Su Camerieri: Totu beni?

Ginettu: Ma cali beni, totu mali!

Su Camerieri. Ita est andau mali?

Ginettu: Su contu. Biu in sa fatura ca c’eis aciuntu puru sa data de oi

Su Camerieri: Certu: Fostei, no ddu scit, ca su tempus est dinai?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mundinu est setziu in sa poltrona de su Dentista po si curai unu denti

Su Dentista: Bho, non apu fatu ancora nudda, no dd’apu fatu ancora, mancu aberri sa buca e fostei est tzerriendi comenti chi fèssa pungendiddu

Mundinu: No seu tzerriendi poi is dentis, est ca fostei est giai cincu minutus, chi est pistendumì unu callu!

………………………………………………………………………………………………………………

Achille est a manu pigada cun Grazia passillendi in sa spiàgia

Achille: Est aici, amorixeddu miu, crasi si coiaus.

Grazia: E si amori mannu miu. Deu cun Tori e tui cun Priscilla!

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Sofia est arrenneghendi cun su pobiddu Eliseu

Sofia: Ti lassau tropu andai cun su papai. No soportu cussa panceta de milionàriu chi portas.

Eliseu: Poita ti donat fastìdiu?

Sofia: Certu, portas panceta de milionàriu e inveci ses spiantau!

……………………………………………………………………………………………………………

Sa Maista at nau a is scolarus, de scrii in su quadernu po centu bortas, su nòmini e su sangunau insoru

Sa Maista: Aici imparais a non imparai sa poesia chi s’apu donau de studiai a domu. E tui ita bolis a manu artziada?

Unu Scolaru: Perou non est giustu aici! Deu mi tzèrriu Picherreddus Gianguglieminu e inveci su cumpàngiu de bancu miu, si tzèrriat Pia Ivo!

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Triagus est unu cassadori inespertu e andat a cassa cun su gopai Pedru, cassadori meda bravu

Pedru: M’arracumandu, dona atentzioni, ca innoi c’est unu bellu passàgiu de becàcias.

Triagus: Insaras naramiddu tui, candu depu sparai.

Pedru: Ecu, dai, ci seus, spara imoi.

Triagus: Bellu! Apu sparau beni? Dd’ap’ai becada sa becàcia?

Pedru: Bravu, bai a biri it’as cassau.

Dopo qualche minuto

Pedru: E insaras it’as mortu?

Triagus: Bho! De is documentus, mi parrit unu Ragionieri!

 

 

RIPRODUZIONE RISERVATA
Condividici...

Notizie sull'autore

lagazzetta

Aggiungi Commento

Clicca qui per inserire un commento

ecco qualche nostra proposta….

IMG-20231027-WA0002
IMG-20231007-WA0003-1024x623
IMG-20231104-WA0035-1024x623
previous arrow
next arrow
 

CLICCA sotto PER LEGGERE

RADIO STUDIO 2000

Su questo sito Web utilizziamo strumenti di prima o di terzi che memorizzano piccoli file (cookie) sul dispositivo. I cookie vengono normalmente utilizzati per consentire al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare report di navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare adeguatamente i nostri servizi / prodotti (cookie di profilazione). Possiamo utilizzare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuti a offrirti un’esperienza migliore. Cookie policy