banner1_lagazzetta
ffserci
striscione_banner
ALP
previous arrow
next arrow
SCRACALIUS

Scracalius: barzellette in sardo

Condividici...

Duas escort sardas funt arribadas a s’areoportu de Parigi

Su facchinu de is bagàlius tzerriendi: bagages, bagages! (bagagli, bagagli)

Sa prima escort: Bho, a nai ca no parrit berus!

Sa segunda escort: Ita no parrit berus?

Sa prima escort: Ca s’ant conotu innoi puru!

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Silvestru est in macchina cun sa pobidda Clementina

Clementina: Ma poita no donas atentzioni guidendu!
Silvestru: Poita it’apu fatu?

Clementina: Ma no ddu bis ca in su semàfuru fias acanta de ndi cassai unu cinesu!

Silvestru: Bho, tui pensa ca no mi firmu ananti de unu semafuru arrùbiu, e tui pensas ca mi depu firmai ananti de unu giallu?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Teresa est in visita aundi de su psicòlogo

Teresa: No nce dda fatzu prus. Seu esauria.

Su psicòlogu: Abarrit calma. Spieghit ita dd’afligit.

Teresa: Est totu culpa de pobiddu miu no seu dromendi nudda, seu sempri scida.

Su psicòlogu: Ita c’intrat su pobiddu? Nerimì totu.

Teresa: Pobiddu miu si creit una lastra de ghiàciu.

Su psicòlogu: Traquilla non est cosa gravi. E poita no dromit?

Teresa: Ia boli biri a fostei si pigàt sonnu, si dromiàt in s’ierru, acanta de una lastra de ghiàciu!

……………………………………………………………………………………………………………………………

Marieddu est in giru e incontrat s’amighixeddu Giangianni

Giangianni: Ma tui ddu scis poita serbit su viagra?

Marieddu: Certu ca ddu sciu.

Giangianni: Insandus naramiddu.

Marieddu: Su viagra serbit po sa sciugura.

Giangianni: Po sa sciugura? E chi ti dda nau?

Marieddu: Dd’apu intèndiu a zieta narendddu a zietu, candu dd’anti comporada in farmacia.

Giangianni: Poita, ita dda’at nau?

Marieddu: dd’at nau: “finalmenti, cun custas pastìlias mi ndi potzu bogai su sidi deu puru”!

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Filippu est in giru chistionendi cun s’amigu Renzinu

Renzinu: Seu arròsciu de ci bivi impari a nai ca pobidda mia est sempri unfrada, in domu parreus sempri in luttu.

Filippu: Balla in domu no. Pobidda mia est sempri allirga e sempri arriendi.

Renzinu: Biadu tui spiegamiddu comenti fais a dda fai arrì.

Filippu: Ddi contu una barzelleta. Sempri sa stessa.

Renzinu: Cali est sa barzelleta, scoviadda a mei puru, ca dda contu a pobidda mia, aici dda biuarriendi finalmenti.

Filippu: Ddi nau a boxi in altu: “in custa domu cummandu deu”! E issa incumentzat a arrì a scracàlius!

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Tzia Teresina est in vìsita in su dentista

Su dentista: Dai signora Teresina aberrat beni sa buca.

Tzia Teresina: Dd’arringràtziu meda po su chi m’at nau.

Su dentista: Po cali motivu?

Tzia Teresina: Poita totus, mi nanta sempri de dda serrai!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Giannettu est fueddendi cun sa pobidda Silvana

Silvana: Ti depu donai una bella notìtzia prestu in custa domu as essi in tres.

Giannettu: Bellu meda. Naramiddu luegus. Ses incinta?

Silvana: Ma cali incinta. Est ca cras, depit arribai mamma e tocat andai a sa statzioni a nde dda pigai a is ses de chitzi!

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Robertu est in su mecànicu

Su mecànicu: Nerimì, cali est su problema de sa màchina?

Robertu: Candu sùperu de velocidadi is otanta km oràrius sa vetura mia baddat.

Su mecànicu: Fostei, ascurtat s’autoràdiu candu est viagendu?

Robertu: Certu. Sempri.

Su mecànicu: Est po cussu. Insaras, studiddindi s’autoràdiu e sa vetura at a bit, ca no baddat prus!

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Letizia est fueddendi cun s’amiga Rebecca

Rebecca: Ma si podit sciri, poita candu sciàcuas in terra, ponis totu cussu amorbidenti?

Letizia: Ddu fatzu a posta.

Rebecca: E poita ddu fais? Toca, naramiddu.

Letizia: Poita, candu mi nci arruit su pipiu a terra, a su mancu no s’ingollit!

Rebecca: No s’ingollit? Ma poita?

Letizia: Certu! Poita, agatat su pavimentu mòrbidu!

…………………………………………………………………………………………………………………….

Tzia Grazietta est in visita de unu specialista neuròlogu

Su neuròlogu: De ita problemas lamentat signora?
Tzia Grazietta: De unu pagheddu de tempus seu grai de origas. Non intendu giai nudda.

Su neuròlogu: Insandus comintzit prima a mi pagai sa parcella.

Tzia Grazietta: Sa padella? E poita ddi depu pagai sa padella?

Su neuròlogu: Seu fueddendi de mi pagai sa visita neurologica.

Tzia Grazietta: Certu, est cosa lògica ca depu papai.

Su neuròlogu: Fostei mi parrit ca bolit fai s’indiana.

Tzia Grazietta: Ma poita mi ndi depu tirai sa sotana po mi visitai?

Su neuròlogu: Andat beni. Insandus bolit nai ca sa vìsita est gratis.

Tzia Grazietta: Gratis? Gràtzias meda su dotori de custu arregallu!

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Ferdinanda est discutendi cun su pobiddu Pompiliu

Pompiliu: Segundu mei est su destinu chi s’at fatu incontrai. Ita ndi pensas?

Ferdinanda: Invecis deu pensu, ca non est su destinu chi s’at fatu incontrai, ma est sa sfortuna chi s’est posta in mesu!

RIPRODUZIONE RISERVATA
Condividici...

Notizie sull'autore

lagazzetta

Aggiungi Commento

Clicca qui per inserire un commento

ecco qualche nostra proposta….

IMG-20231027-WA0002
IMG-20231007-WA0003-1024x623
IMG-20231104-WA0035-1024x623
previous arrow
next arrow
 

CLICCA sotto PER LEGGERE

RADIO STUDIO 2000

Su questo sito Web utilizziamo strumenti di prima o di terzi che memorizzano piccoli file (cookie) sul dispositivo. I cookie vengono normalmente utilizzati per consentire al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare report di navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare adeguatamente i nostri servizi / prodotti (cookie di profilazione). Possiamo utilizzare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuti a offrirti un’esperienza migliore. Cookie policy