banner1_lagazzetta
ffserci
striscione_banner
ALP
previous arrow
next arrow
SCRACALIUS

Scracalius: barzellette in sardo

Condividici...

Lellu est fadendi sa dichiaratzioni de amori a Defenza

Lellu: Càstia Fefenza, seu seguru ca ci ap’a arrenèsciu a ti fai felici.

Defenza: chi imoi ti ndi andas de ananti, seu segura deu puru!

………………………………………………………………………………………………………………………

Giampaulu est papendi in dd’una tratoria e tzèrriat su camerieri

Su camerieri: Mi dica. Est totu a postu?

Giampaulu: Ma cali totu a postu.

Su camerieri: Ita problemas ci funt?

Giampaulu: Su picioni arrustiu chi m’at portau, est ancora cruu.

Su camerieri: No podit essi! E poi, comenti fait a ddu nai?

Giampaulu: ddu nau, poita seu seguru!

Su camerieri: Si est seguru, narimì poita est seguru.

Giampaulu: Seguramenti est pagu cotu, poita su picioni est ancora movendi is alas in su pratu!

……………………………………………………………………………………………………………………….

Unu cundannau a morti est ananti de su plotoni de esecutzioni, su colonellu est prontu po donai s’òrdini po sparai

Su colonellu: Prima de donai s’òrdini, tenis sa possibilidadi de pedì s’ùltimu disìgiu. Ita bolis fai?

Su cundannau: Prima de mi morri, apu disigiau de mi fumai una bella sigareta cun filtru.

Su colonellu: Andat beni. Ti fatzu portai una sigareta. Ma t’avisu, ca fumai fait mali a sa saludi!

……………………………………………………………………………………………………………………….

Saveriu at incontrau amigu Mauru

Mauru: Einsandus comenti andat cun pobidda tua?

Saveriu: Tropu beni. Deu ge seu a postu. Seus foras de pari! E tui inveci?

Mauru: Nos ge seu ancora impari. Pobidda mia est una fata.

Saveriu: Biadu tui ca tenis una fata in domu.

Mauru: Ma cali beni! Est una fata poita mi cumandat a bacheta!

…………………………………………………………………………………………………………………

Jacopo est in dd’una “agenzia viaggi” e incontrat a Filippu

Filippu: Ita depis andai in vacanza?

Jacopo: Eja. Apu prenotau cun pobidda mia, po unu viàgiu in Marocco.

Filippu: Bellu logu. Ddoi seu andau deu puru, s’annu passau. Ma dona atentzioni po una cosa.

Jacopo: Daderus? Naramì ita cosa est, aici seu preparau.

Filippu: Dona atentzioni, ca inguni, si acetas, ti scambiant sa pobidda cun dd’unu cammellu.

Jacopo: Bellu meda! Su problema est ca no sciu aundi poni su cammellu candu torru a bidda!

……………………………………………………………………………………………………………………….

Tziu Albericu est in farmacia

Su farmacista: Bongiorno tziu Albericu. Ita mexina ddi serbit?

Tziu Albericu: M’iat a serbì una bella scàtula de cussas pastilieddas asullas.

Su farmacista: Apu cumprèndiu ddis serbit su Viagra.

Tziu Albericu: Sissi pròpiu de cussas.

Su farmacista: Dda portat sa retzeta?

Tziu Albericu: Nossi. Ma ge portu sa fotografia de pobidda mia. Aici cumprendit poita mi serbit!

………………………………………………………………………………………………………………………

Giasone est in “sala parto”, sa pobidda at partoriu unu pipieddu mulattu, a colori de ciucullati

Giasone: Seu tropu arrennegau cun tui. Ma comenti mai custu pipieddu est de custu colori?

Sa pobidda: Abarra tranquillu, ca ge est fillu tuu. Sa culpa est sa tua si est bessiu aici.

Giasone: Custa est una scusa! Ita nexi ndi tengu deu? Spiegamiddu!

Sa pobidda: Fiasta tui chi po m’arrinfortzai mi naras sempri de papai nutella dònnia dì!

……………………………………………………………………………………………………………………….

Mafalda est streullendi a su pobiddu Dariu

Dariu: Ma ita tenis oi puru tzerriendi che una maca!

Mafalda: Seu tzerriendi ca no tenis gana de fai nudda.

Dariu: Ma ita ia depi fai? Naraddu sene tzerriai.

Mafalda: Depis ancora andai a acuai s’ortu

Dariu: Ma no ddu bis ca est proendi!

Mafalda: Si est proendi, ita ses cancarau de t’arregolli su paràcua?

RIPRODUZIONE RISERVATA
Condividici...

Notizie sull'autore

lagazzetta

Aggiungi Commento

Clicca qui per inserire un commento

ecco qualche nostra proposta….

IMG-20231027-WA0002
IMG-20231007-WA0003-1024x623
IMG-20231104-WA0035-1024x623
previous arrow
next arrow
 

CLICCA sotto PER LEGGERE

RADIO STUDIO 2000

Su questo sito Web utilizziamo strumenti di prima o di terzi che memorizzano piccoli file (cookie) sul dispositivo. I cookie vengono normalmente utilizzati per consentire al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare report di navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare adeguatamente i nostri servizi / prodotti (cookie di profilazione). Possiamo utilizzare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuti a offrirti un’esperienza migliore. Cookie policy