banner1_lagazzetta
ffserci
striscione_banner
ALP
previous arrow
next arrow
SCRACALIUS

Scracalius: barzellette in sardo

Condividici...

Serafinu est in farmacia

Su farmacista: Nerit signor Serafinu, ita ddi serbit?

Serafinu: No mi serbit nudda. Ma seu scéti beniu po protestai.

Su farmacista: Po cali motivu?

Serafinu: S’arregordat, ca ariseu apu comporau innoi, una scàtula de profilàticus.

Su farmacista: Sissi, ge m’arregordu. Ma poita depit protestai?

Serafinu: Poita is profilàticus fiant guastus.

Su farmacista: no mi nerit ca fiat stampaus?

Serafinu: Nossi cussu no. Ma fiant trotus

Su farmacista: Comenti trotus?

Serafinu: Sissi, pròpiu aici, candu mi ddus apu postus aundi si depiànt poni, abarrànt a conca a bàsciu

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Germiniu est arrenneghendi cun sa pobidda Cesira

Germiniu: No parrit berus! In custa domu, seu sempri s’ùltimu a sciri is cosas chi sucedint.

Cesira: Si. Ma no tzerris, ca ndi scidas su pipiu

Germiniu: Pipiu? Ma cali pipiu?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pieru est in s’ospidali, in “sala d’attesa”. Arribat su professori

Pieru: Scusit su professori, seu su nebodi de signor Emundio.

Su professori: Si, ita bolit sciri?

Pieru: Ia boli sciri comenti’est andada s’operatzioni de nonnu miu.

Su professori: Operatzioni? Ma cali operatzioni. Scusit, ma no fut una autopsia?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Brunu est fueddendi cun s’amigu Gerlandu

Gerlandu: As intèndiu de cussas pastìlias, chi nanca si usant oindì in continenti po fai s’amori?
Brunu: Bho? Ita si tzèrriant?

Gerlandu: Si tzèrriant Viagra.

Brunu: E a ita serbint?

Gerlandu: Serbint, po ti fai durai a su mancu duas oras, fadendi s’amori.

Brunu: Bho. Est pròpiu berus insandus, ca custus continentalis funt sempri impressius!

……………………………………………………………………………………………………………………………

Gismondinu est in visita aund’e s’oculista

S’oculista: Ita problemas tenit?

Gismondino: Su problema miu, est candu mi càstiu in su sprigu.

S’oculista: E ita sucedit?

Gismondinu: Sucedit, ca mi girat sa conca e mi benit gan’e caciai.

S’oculista: Beni meda. Bolit nai ca fostei ci bit pròpiu perfetamenti.

………………………………………………………………………………………………………………………………

Antoni e su gopai Pinucciu funt emigraus po traballu in Francia, funt in bicicleta, pedalendi in dd’una pesada meda rìpida, arribendi a Parigi, candu bint su cartellu Paris

Antoni: O gopai at biu cantu funt imbrolionis is francesus?

Pinucciu: Poita gopai, ita si ddu fait pensai?

Antoni: Ma no dd’at biu su cartellu aundi ddoi est scritu paris e inveci c’est una pesada chi no finit prus!

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Santuccia incontrat sa gomai Ginetta

Ginetta: E insandus gomai comenti stait? Apu scìpiu ca gopai est partiu in continenti.

Santuccia: Sissi gomai est partiu po unu scantu mesis.

Ginetta: Ma nerimì, ma fostei ci creit a s’amori a distantza?

Santuccia: Certu gommai ca ci creu. A pobiddu miu, de prus est atesu e de prus ddu stimu!

…………………………………………………………………………………………………………………..

Ariella est in tribunali interrogàt de su giudici

Su giudici: Poita si est presentada a s’udientza chene abogau?

Ariella: Poita apu decìdiu de nai sa beridadi!

…………………………………………………………………………………………………………………..

Filippa est fueddendi cun sa mamma Nocenzia

Filippa: Mamma ti depu donai una bella notìtzia.

Nocenzia: Bellu filla mia, naramidda luegus.

Filippa: Mamma ti fatzu sciri, ca mi seu fata a isposa.

Nocenzia: Finalmenti filla mia! Seu tropu prexada, naramì chi est su fortunau.

Filippa: Si tzèrriat Mondellu.

Nocenzia: Ddu conòsciu, o non est de bidda?

Filippa: Nossi mamma, no ddu podit conosci, est stringi.

Nocenzia: Mellus stràngiu, ca in bidda funt totus mandronis. E ita traballu fait?

Filippa: Fait su cardiòlugu.

Nocenzia: Bellu meda. Est unu dotori?

Filippa: Nossi mamma. Est unu agricoltori.

Nocenzia: No mi ddu neris! Comenti agricoltori.

Filippa: Sissi mamma, tenit un ortu de gureu!

……………………………………………………………………………….…………………………………………….

Adelma est prandendi cun sa filla Teresia

Adelma: Ma filla mia, poita ses papendi sa pasta al forno cun cussa benda ne is ogus?

Teresia: Poita seu a dieta.

Adelma: E ita c’intrat sa benda?

Teresia: C’intrat, poita su dietòlugu m’at nau ca de pasta al forno no ndi depu prus biri!

……………………………………………………………………………………………………………………………

Giomariu s’incontrat cun s’amigu Giampieru

Giampieru: La, ciau Giomario, ge fiaus una dì chene si biri, comenti stais? Ita ses in fèrias?

Giomariu: Eja, dexi dis de fèrias in bidda.

Giampieru: E ita ses cumbinendi in continenti? Ses traballendi?

Giomariu: Certu, imoi seu traballendi puru po sa televisioni.

Giampieru: A sa faci! Biadu, as fatu carriera. Ita ses presentadori?

Giomariu: Ma cali presentadori! It’as cumprèndiu?

Giampieru: Bho! Dd’as nau tui ca ses traballendi po sa televisioni!

Giomariu: Certu, seu traballendi po sa televisioni po dda pagai, ca dd’apu comporada a ratas!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tinu est discutendi cun su gopai Franciscu

Franciscu: Oi, finalmenti apu cumprèndiu poita is fèminas bivint prus de nos òminis.

Tinu: No mi lassis in pena, naramiddu luegus.

Franciscu: Ti scòviu su trucu. Is fèminas bivint de prus, poita ca no tenint pobidda!

RIPRODUZIONE RISERVATA
Condividici...

Notizie sull'autore

lagazzetta

Aggiungi Commento

Clicca qui per inserire un commento

ecco qualche nostra proposta….

IMG-20231027-WA0002
IMG-20231007-WA0003-1024x623
IMG-20231104-WA0035-1024x623
previous arrow
next arrow
 

CLICCA sotto PER LEGGERE

RADIO STUDIO 2000

Su questo sito Web utilizziamo strumenti di prima o di terzi che memorizzano piccoli file (cookie) sul dispositivo. I cookie vengono normalmente utilizzati per consentire al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare report di navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare adeguatamente i nostri servizi / prodotti (cookie di profilazione). Possiamo utilizzare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuti a offrirti un’esperienza migliore. Cookie policy