banner1_lagazzetta
ffserci
striscione_banner
ALP
previous arrow
next arrow
SCRACALIUS

Scracalius, barzellette in sardo

Condividici...

di Gigi Tatti

________________________

Duus Nòbilis,unu conti e una marchesa, funt discutendi

Su conti: Bis, si tui scirìasta coxinai, podaiaus licentziai su cuocu.

Sa marchesa: Inveci, si tui sciriàsta fai s’amori, podaiaus licentziai su giardinieri, s’autista e su segretàriu!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tinu cun s’amigu Paulu funt critichendi

Paulu: Ma o Tinu, ddu scis ca cussu tirchiatzu de su bixinu tuu est imparendi a ligi cun su “metodo Braille”.

Tinu: Ma bai! No nci bollu crei. Ma a ita ddi serbit?

Paulu: Aici, nanca candu ligit arenotti, no depit alluit sa luxi e arrispàrmiat!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Marieddu est fueddendi cun s’amigu Tinellu

Tinellu: Ma o Marieddu tui ddu scis ita est s’orgasmu?

Marieddu: No, no ddu sciu. Ma depit essi calincuna cosa meda lestra.

Tinellu: Ma ita ti ddu fai pensai chi sia lestra?

Marieddu: Poita apu intèndiu a sorri mia fueddendi cun dd’una amiga e fut narendiddi, ca issa no nce dda fait mai a ddu ragiungi!

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Artemiu est papendi in dd’una tratoria e tzèrriat su camerieri

Su camerieri: Nerimì totu.

Artemiu: Mi depit nai chi in custa tratoria teneis figau.

Su camerieri: Certu ca ndi teneus.

Artemiu: Si? Insandus provai a tastai custu minestroni!

……………………………………………………………………………………………………………………..

Una baca est fuedendi cun dd’un’atra baca

Sa primu baca: Nara, ma tui timis po sa “Mucca Pazza”.

Sa segunda baca: No, no dda timu po nudda.

Sa primu baca: Poita no timis?

Sa segunda baca: Poita deu seu unu cuaddu!

………………………………………………………………………………………………………

Tzia Seranna est circhendi de si nci scavuai de sa ventana

Arribat un pompieri e su gèneru.

Su pompieri: (Circhendi de dd’aferrai) Ma ita est circhendi de fai. Donimì sa manu!

Su gèneru: O su pompieri, fatzasì is afàrius de fostei. Lassiridda fai. Custa est sroga mia miga sroga sua!

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Marietta est chistionendi cun s’amiga Grazietta

Grazietta: Bis, a una fèmina po si coiai ddi serbint tres animalis.

Marietta: Cali funt?

Grazietta: Una Jaguar in garage, unu toru a lettu e una pellìcia de visoni.

Marietta: Segundu mei perou mancat un animali!

Grazietta: Cali animali?

Marietta: Unu bellu molenti po pagai!

……………………………………………………………………………………………………………………..

Tzia Catilina est fueddendi cun tzia Cesira

Tzia Cesira: A sa bonànima de pobiddu miu no fadiàt a ddu poderai. Dda portàt tropu longa.

Tzia Catilina: Biada fostei! Atru che sa bonànima mia!

Tzia Cesira: Ma ita est cumprendendi gomai! Lei ca seu fueddendi de sa lìngua. Ca fiat tropu bucàciu!

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Unu priogu incontrat un atru priogu

Su primu priogu: Ciau, amigu. Ita cosa ca ti biu arrennegau e afligiu?

Su segundu priogu: Ia boli biri a tui, a pustis su chi m’est capitau.

Su primu priogu: E ita t’est capitau de aici lègiu de ti poni in crisi?

Su segundu priogu: M‘ant sfratau e seu in sa strada chene logu de crocai.

Su primu priogu: Balla custu no nci boliàt. Ma comenti est sucèdiu?

Su segundu priogu: Fia tranquillu e prexau in conca de unu capelloni arriciau chi no si sciacuàt mai sa conca.

Su primu priogu: E poi?

Su segundu priogu: E poi po culpa de una maladia, at cumentzau a ci perdi is pilus. Abellu abellu, sa conca fiat sempri prus spinniada, ci perdiàt is pilus a matzus. A cussu puntu at decìdiu de si tundi a rasu e a mei m’est tocau a abandonai cussu bellu logu tranquillu, e imoi seu in sa strada, abetendi chi torrint de moda is capellonis.

Su primu priogu: E su chi seu timendi deu puru. Totu culpa de cussus shampus e de cussa cremas chi sa genti si ponint in conca. No nc’est prus religioni e arrispettu mancu po su priogu. Si stadiàt mellus candu si stadiàt peus.

Su segundu priogu: Est pròpiu aici! Ma si sighit custa crisi forsis ant’a torrai is tempus bellus po nos puru.

Su primu priogu: Speraus. Comenti si narat, “vita mea mors tua”. Ba, amigu Priogu, ti saludu si bieus. Augùrius po agatai una atra conch’e pilus po ti sistemai.

Su segundu priogu: Augùrius po tui puru.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Unu vìgili firmat in sa strada una Panda

Su vìgili: Ma cantu seis aintru de custa vettura? Mi parreis tropixeddus.

S’autista: Ma cali tropixeddus, seus in règola, seus in sexi.

Su vìgili: Sexi? Insaras seis in multa.

S’autista: Ma cali multa, no dda bit ca custa est una Panda 4×4.

Su vìgili: Scusamidda meda, teneis arraxoni, apu sbaliau, non ia biu ca custa fiat una 4×4 e 4×4 fait sexi! Duncas podeis andai.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Filomena incontrat s’amiga Virgilia

Virgilia: Arrori ti tirit, ge ses pagu eleganti, parris una atrici de cìnema.

Filomena: Seu andendi a una festa. Ma nara o Virgilia, donamì unu consillu, custu bistiri ddu bis meda scollau?

Virgilia: Unu pagheddu si, poita si bit su piu de is peturras.

Filomena: Ma ses brullendi, la ca deu piu in peturras no ndi tengu.

Virgilia: Insaras si no portas piu in peturras, ti depu nai, ca custu bistiri est diaderus tropu scollau! Poita su piu si bit!

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Silvestra est in vìsita cun su dotori

Su dotori: Ita acusat?

Silvestra: Candu a mangianu mi ndi pesu a is s’otu, m’increxit sa conca. Ita mi consillat?

Su dotori: De si ndi pesai prima a is seti o a pustis a is noioras!

Silvestra: Gràtzias dotori. Apu a sighì custu consillu. Ma c’est puru un atru problema

Su dotori: Nerimì totu

Silvestra: Su dolori de conca mi pigat puru si mi setzu in dd’una cadira. Ita cura mi consillat?

Su dotori: De si sei in dd’una poltrona!

Silvestra: Andat beni. Gràtzias. Ap’a fai aici. Ge ddi fatzu sciri, si su dolori de conca mi passat, e seu sanada!

RIPRODUZIONE RISERVATA
Condividici...

Notizie sull'autore

lagazzetta

Aggiungi Commento

Clicca qui per inserire un commento

ecco qualche nostra proposta….

IMG-20231027-WA0002
IMG-20231007-WA0003-1024x623
IMG-20231104-WA0035-1024x623
previous arrow
next arrow
 

CLICCA sotto PER LEGGERE

RADIO STUDIO 2000

Su questo sito Web utilizziamo strumenti di prima o di terzi che memorizzano piccoli file (cookie) sul dispositivo. I cookie vengono normalmente utilizzati per consentire al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare report di navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare adeguatamente i nostri servizi / prodotti (cookie di profilazione). Possiamo utilizzare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuti a offrirti un’esperienza migliore. Cookie policy