banner1_lagazzetta
ffserci
striscione_banner
ALP
previous arrow
next arrow
SCRACALIUS

Scracalius, barzellette in sardo

Condividici...

di Gigi Tatti

_______________

 

Mirandu est in dd’una Clìnica

Su dotori: (castiendi is esàminis de su sànguni) A cantu biu, foste sunfrit de mancantza de ferru.

Mirandu:  Po mei est impossibili

Su dotori: Poita mi narat ca est impossìbili.

Mirandu: Poita de mestieri fazzu su ferreri!

_________________________________________________________________

Silvanu est papendi cun sa pobidda Armella

Armella: Ma poita mi fais papai pani de tres diis?

Silvanu: Poita naras sempri ca ti praxit  sa cosa dura!

________________________________________________________________

Silviu incontar s’amigu Pinucciu

Pinucciu: M’at nau pobidda mia c’as arregallau a pobidda tua una pellìcia de visoni.

Silviu: G’est berus. Ma prus che de Visoni est de visioni.

Pinucciu: De visioni?

Silviu: Si! De visioni poita si dd’apu fata biri in dduna vetrina.

__________________________________________________________________

Rosina est cun su piciocu Antiogu

Antiogu: Dai basamì.

Rosana: No. Mamma no bolit.

Antiogu: Insaras ti basu deu, ca mamma ge bolit.

___________________________________________________________________

Toniu incontrat s’amigu Onorinu

Onorinu: Saludi. Sciu ca fiasta a Lourdes cun pobidda tua. Berus est?

Toniu: Eja g’est berus. Seus torraus ariseu.

Onorinu: E miràculus.

Toniu: No, nisciunu miràculu. Seu torrau cun pobidda mia!
__________________________________________________________________

Alfredu est in giru e incontrat a su fradìli Francescu

Francescu: Ge ti biu pagu arrennegau a traballu saludas. Ma ita t’est capitau?

Alfredu: Apu prestau dinai a unu e no mi dd’at ancora torrau.

Francescu: Poita si dd’iasta prestau?

Alfredu: Nanca ddi serbiàt po si fai una plàstica faciali.

Francescu: E no dd’as torrau a biri?

Alfredu: No ddu sciu. Poita at cambiau faci e imoi no ddu conòciu prus!
__________________________________________________________________

Ginettu est in su bar, ma ecu ca arribat s’amigu Venanziu

Ginettu: Dai ca ti cumbidu. Ita bufas?

Venànziu: No m’arrechedit nudda. Seu infuriau e delùdiu.

Ginettu: Ita cosa?

Venanziu: Apu certau cun pobidda mia po su pràngiu. M’at fattu beni su nervosu.

Ginettu: E ita tiàulu t’at coxinau po ti fai beni su nervosu aici?

Venanziu: Ia boli biri a tui! M’at cotu nervetus cun patatas!
___________________________________________________________________

Simoni est unu Sardu emigrau in Germania e conoscit una bella picioca

Simoni: Dignorina ddu cumprendit s’Italianu?

Sa tedesca: Si. Un pochino.

Simoni: Cantu?

Sa tedesca: Po cincuant’eurus!
____________________________________________________________________

Savina est in giru cun su pobiddu Misio

Savina: Ddu bis cussu tipu imbriagu apogiau a su palu?

Misio: Ge ddu biu, fradoccu est. No si poderat in peis e chi si nci stèsiat de su palu ci arruit a terra.

Savina: Epuru, no parrit berus, ma est stètiu su piciocu miu, bint’annus fait e fut acanta de bessì pobiddu miu.

Misio: insaras apu cumprèndiu, poita s’imbriagat ancora

Savina: Diaderus? Naramiddu.

Misio: Est ancora festegendi ca no s’est coiau cun tui!

________________________________________________________________________

Una giornalista in dd’unu tram est fadendi intervistas a sa genti

Sa giornalista: (Rivolta a un signore seduto) Fostei, si bit una signora incinta, si ddu cedit su postu po dda fai sei?

S’Intervistau: Nossi. Mancu po nudda.

Sa giornalista: Si si podit nai duncas, ca foste siat pagu gentili. Mi podit spiegai poita no fait sei sa signora?

S’intervistau: Est ca no ddu potzu fai a dda fai se sei a su postu miu!

Sa giornalista: Poita no ddu podit fai. It’est invalidu?

S’intervistau: Gràtzias a Deus no. Est ca seu s’autista de su tram!

_______________________________________________________________

Selminu andat a su dotori

Selminu: Cantu ndi depu pigai de cussa pastìlias chi m’at donau?

Su dotori: Po oi, una dònnia ot’oras.

Selminu: E crasi cantu ndi depu pigai?

Su dotori: Chi si ndi scidat, crasi ndi pigat scéti duas.
_______________________________________________________________

Frisiu est fueddendi in giru cun s’amigu Pinettu

Pinettu:E insandus comenti ti andat sa vida? Totu beni? ti biu ca ses tzopu. E pobidda tua comenti stait?

Frisiu: Ti depu scoviai ca podidda mia est bessia “il bastone della mia vecchiaia”.

Pinettu: Biadu! Bolit nai ca dd’agiudat?

Frisiu: Agiudai? No bolia nai ca su bastoni dònnia tanti mi ddu tzacat a sa schina!

__________________________________________________________________

Pinu e Linu funt sètzius in pratz’e scola candu bint passendi is duus fradis femellus Ginettu e Pepettu

Linu: As bius comenti s’assimbillant Ginettu e Pepettu?

Pinu: Eja. Ge ddu biu, ma segundu mei, Ginettu s’assimbillat de prus!
___________________________________________________________________

Rinucciu est discutendi de amoris cun su gopai Rimediu

Rimediu: Ti potzu scéti nai ca deu in amori seu tropu sfortuna.

Rinucciu: Poita naras aici, ita ti ddu fait pensai?

Rimedi:  Mi ddu fait pensai, ca si agatu una picioca o est coiada issa o seu coiau deu!
___________________________________________________________________

Duus càvurus s’incontrant

Su primu càvuru: saludi comenti t’andat sa vida?

Su segundu càvuru: Mali meda: Seu torrendi agoa.

____________________________________________________________________

Serafinu in su dotori

Serafinu: M’increxit tropu sa conca. Ita mexina n mi consillat?

Su Dotori: Pighit duus antidolorificus a primu mangianu, prima de si ndi scidai!
____________________________________________________________________

Pierucciu est fadendi su colòquiu  cun su diretori po essi pigau traballai in dd’unu Supermercau

Su diretori: Andat beni. Po mei est idoneu po intrai a traballai in su Supermercau nostru. Cantu iat a boli de stipèndiu?

Pierucciu: Si mi ponit in uficiu milla eurus a su mesi.

Su diretori: e si ddu pongu a sa cassa?

Pierucciu: si mi ponit a sa cassa mi bastat cincuxentus a su mesi.
____________________________________________________________________

Marieddu est in macelleria

Su macellàiu: Ita ti serbit?

Marieddu: Donimì unu killu de prumoni po su pisitu. Ma no coment’e cussu de ariseu.

Su macellàiu: Poita non andàt beni?

Marieddu: Nossi. Poita babbu est abarrau a dolori de brenti totu sa di!
__________________________________________________________________

Giuliettu aincontrau s’amigu Frillucciu

Frillucciu: Ma nara, pobidda tua, sunfrit ancora de sonnambulismu?

Giuliettu: No! Imoi no prus

Frillucciu: Bellu!  Ita est sanada completamenti?

Giuliettu: No. Nd’est arruta  a terra de su dècimu pianu!

RIPRODUZIONE RISERVATA
Condividici...

Notizie sull'autore

lagazzetta

Aggiungi Commento

Clicca qui per inserire un commento

ecco qualche nostra proposta….

IMG-20231027-WA0002
IMG-20231007-WA0003-1024x623
IMG-20231104-WA0035-1024x623
previous arrow
next arrow
 

CLICCA sotto PER LEGGERE

RADIO STUDIO 2000

Su questo sito Web utilizziamo strumenti di prima o di terzi che memorizzano piccoli file (cookie) sul dispositivo. I cookie vengono normalmente utilizzati per consentire al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare report di navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare adeguatamente i nostri servizi / prodotti (cookie di profilazione). Possiamo utilizzare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuti a offrirti un’esperienza migliore. Cookie policy