banner1_lagazzetta
ffserci
striscione_banner
ALP
previous arrow
next arrow
SCRACALIUS

Scracalius, barzellette in sardo di Gigi Tatti

Condividici...

Geltrude tzèrriat a su fillu Marieddu

Geltrude: Nara marieddu, in sa gàbia mancat su papagallu, Si podit sciri aund’est finiu?

Marieddu: No ndi sciu nudda. Non inculpis a mei, Coment’e sempri.

Geltrude: E insandus spiega ita fini at fatu?

Marieddu: Bho. Sciu scèti, ca prima, apu intèndiu su pisitu fueddendi!

………………………………………………………………………………………………………………………..

Alfonsu discutendi cun Filipu

Filipu: Furbixeddu dotor corroveri.

Alfonsu: Poita, it’at cumbinau?

Filipu: Chi ti parrit nudda. Prima fait spollai is pobiddas e a pustis mandat su contu a is pobiddus!

………………………………………………………………………………………………………………………………

Mundinu, su babbu de marieddu, est fueddendi cun sa maista

Mundinu: E insaras sa maista, comenti est andendi marieddu? Est studiendi, fait a bravu?

Sa maista: Si su piciocheddu ge est bravu e stùdiat puru, perou chiàchera tropu e fait burdellu.

Mundinu: Est unu vìtziu de famìlia. Ita ch’intendit sa mamma!

………………………………………………………………………………………………………………………………

Rinu est in dd’una boutique po si comporai una camisa

Su cumissu: Comenti dda bolit sa camisa? Ddi praxit coment’e sa chi portu deu?

Rinu: Si, ge mi praxit. perou dd’ia a boli cun su tzugu prus puliu! E in prus mi bollu provai cussus cratzonis in vetrina.

Su cumissu: Si, andat beni. perou si ddus depit provai in su camerinu, non in sa vetrina!

…………………………………………………………………………………………………………………

Paulu est intrau in dd’una profumeria

Paulu: m‘iat a serbì unu flaconcinu de “brillantina Linetti” perou sbuidu.

Su profumieri: Sbuidu? E ita si ndi fait?

Paulu:Ccertu. Ita ddi parrit stranu? Ma no ddu bit ca portu seu chene pilus, a conca spinniada?

……………………………………………………………………………………………………………………

A Marieddu dd’ant donau sa pagella e foras de scola incontrat s’amighixeddu Mirku

Mirku: E insandus marieddu, Ita mèdia ast’arragiuntu?

Marieddu: 20 kilometrus a s’ora!

Mirku: Ma ita stocada de mèdia est?

Marieddu: Sa mèdia giusta po no mi fai cassai de babbu candu at a bit is votus!

…………………………………………………………………………………………………………..

Est istadi forti e Giomaria est pighendi s’umbra asuta de su campanilli de cresia. Arribat s’amigu emigrau Pierfrancu

Pierfrancu: Comenti stais? Ita parrit, est fadendi basca berus?

Giomaria: Est po cussu chi seu innoi, Pighendi umbra de campanili ca est gràtis. Ca c’ est crisi. Ca seu disocupau.

Pierfrancu: C’est crisi in continenti puru: ma non andas a mari?

Giomaria: No fait. ti dd’apu nau ca seu in crisi. Deu m’arràngiu mancai cun dd’una aciuga.

Pierfrancu: Cun dd’una aciuga? E ita fais?

Giomaria: Certu. Sigumenti no potzu andai in vacantza. Po arrespirai unun pagheddu de ària de mari. pongu un aciuga ananti de su ventiladori!

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Unu cundannau a morti prima de essi portau a essi impicau est fueddendi cun su bòia

Su bòia: Prima de s’esecutzioni, comenti fadeus cun totus, podis nai s’ùltimu disìgiu chi ti ndi bolis pigai. naraddu ca provedeus luegus

Su cundannau: apu disigiau unu bellu pratu de cordolinu. Ca prima de oi, non apu mai tentu su coràgiu de ndi papai!

………………………………………………………………………………………………………………………………………

In dd’unu pollàiu su meri est arrenneghendi cun dd’una pudda

Su meri: Si sighis a fai arrennegai, ti serru aintru de sa gàbia e no ti fatzu prus passillai in foras in pratza.

Sa pudda: Bravu tui! insadus ti nau ca si tui fais aici, deu po dispetu no ti fatzu prus is ous!

Su meri: E deu ti tiru su tzugu! Boleus biri a chi at a cumbeni!

………………………………………………………………………………………………………………………………

Gabrieli est est passillendi cun Giampandrea

Giampandrea: Seu totu totu prenu de doloris in dònnia punt’e ossu.

Gabrieli: Tocat a fai movimentu, po poni in funtzioni is mùsculus.

Giampandrea: Bastit chi no fatzas comenti de nonna mia.

Gabrieli: Poita it’at fatu?

Giampandrea: Po nanca si poderai in forma, de candu teniàt ottant’annus, fadiàt a pei cincu kilomtrus a sa dì.

Gabrieli: Biada. Bellu meda.

Giampandrea: Ma cali biada. Oi de annus ndi depiàt teni norantatres e ancora non est torrada a domu. e chini scit cantu kilometrus at ai fatu!

RIPRODUZIONE RISERVATA
Condividici...

Notizie sull'autore

lagazzetta

Aggiungi Commento

Clicca qui per inserire un commento

ecco qualche nostra proposta….

IMG-20231027-WA0002
IMG-20231007-WA0003-1024x623
IMG-20231104-WA0035-1024x623
previous arrow
next arrow
 

CLICCA sotto PER LEGGERE

RADIO STUDIO 2000

Su questo sito Web utilizziamo strumenti di prima o di terzi che memorizzano piccoli file (cookie) sul dispositivo. I cookie vengono normalmente utilizzati per consentire al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare report di navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare adeguatamente i nostri servizi / prodotti (cookie di profilazione). Possiamo utilizzare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuti a offrirti un’esperienza migliore. Cookie policy