banner1_lagazzetta
ffserci
striscione_banner
ALP
previous arrow
next arrow
SCRACALIUS

Scracalius: barzellette in sardo

Condividici...

A pustis medas annus si torrant a incontrai in spiàgia is amigas Marilena e Stella

Stella: Mi fait tropu prexeri a t’incontrai.

Marilena: A mei puru. In prus apu scìpiu ca ti ses puru coiada.

Stella: eja. S’annu passau.

Marilena: E comenti andat sa vida de coiada? Ses prexada? Ita trabalu fat pobiddu tuu?

Stella: Est unu musicista fait su trombettieri.

Marilena: Bellu meda. Insaras sempri mùsica in domu.

Stella: Insoma. Non est miga sempri aici. Antzis meda bortas est puru scocianti.

Marilena: E no mi ddu neris. E poita est scocianti?

Stella: Poita in bixinau no funt tropu prexau. A mangianu si ponit in sa ventana, sonat s’adunata e ndi scidat a totus. Arenenotti sonat su silèntziu po ndi studai is televisionis.

Marilena: Insandus est unu bellu segamentu de strèxiu. Ma a su mancu a lettu essendi tromebetieri ge at essi bravu sonendi sa tromba.

Stella: Infati inguni ge sonat sa tromba, ma cussa de is nàdias perou!

Marilena: Ge non est nudda. E fadendi s’amori comenti est?

Stella: Ti ddu nau sene brègungia. Trombat tropu pagu! E puru cun pagus notas!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Venantziu est in ddu ristoranti famosu sardu

Su camerieri: Beni beniu. Ecu su menù ma mi permitu de ddi consillai sa specialidadi nostra.

Venanziu: Andat beni. acetu su consillu. Cali est sa specialidadi ?

Su camerieri: Sa quàglia arrotolada cun murta.

Venanziu: Bellu meda. Arroba rùstica sarda. Andat meda beni ! Vada con la quaglia!

Su camerieri: (torrendi cun sa portada) Ecu a fostei, e bonu apetitu.

Venanziu: (tzerriendi su camerieri) Prima de totu ddi depu nai, ca sa quàglia depiàt essi ancora bia. poita si dd’at squagliada luegus, cun dd’una folla de murta in su bicu!

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Una signora totu eleganti intrat in dd’ unu “Sex Shop” totu tremi, tremi

Sa signora: Bolia sciri si bendeis vibradoris.

Su cumissu: Certamenti signora. Cantu ndi bolit!

Sa signora: Nossi, manc’unu! Est, ca bolia sciri si fadeis puru manutentzioni a vibradoris usaus chi funtzionant mali!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bernarda at incontrau s’amiga Porfidia

Porfidia: Apu intèndiu ca ti ses lassada cun Mariu, ma est berus?

Bernarda: Eja, ge est berus.

Porfidia: Ma poita? Mi parriàt unu bravu piciocu.

Bernarda: Si, ma fiat tropu maleducau. Pensa ca papàt sa pastasciuta cun sa manu sinistra.

Porfidia: Balla, ge ses pagu permalosa. E ita ddi fai chi si dda papàt cun sa manu mancina.

Bernarda: Si cussu giai. Ma su fatu, est ca non usat frochita!

…………………………………………………………………………………………………………………

Anninu at invitau a Rosilde a papai in ristoranti

Rosilde: T’avisu ca no potzu bufai meda binu?

Anninu: Ma poita no podis bufai binu?

Rosilde: Poita tengu unu problema a is cambas.

Anninu: E ita, ti gònfiant?

Rosilde: No, mi ddas fait aberri.

Anninu: Bellu. Abeta insaras, ca tzèriu su camerieri (tzerriendi): “mi porti altre due bottiglie di vino!”

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Unu dentista est fueddendi cun dd’unu clienti

Su dentista: Ddu depu avisai, ca su dinai chi ariseu m’at donau po pagai su traballu, fut falsu!

Su clienti: Poita, sa dentiera chi fostei m’at postu, ita fiat vera?

…………………………………………………………………………………………………………………………

Sandrinu incontrat s’amigu Luisu

Sandrinu: Ge ses prexadeddu, ma aundi ses currendi?

Luisu: Seu andendi a fueddai su meri de sa domu aundi bivu.

Sandrinu: Ita tenis problemas?

Luisu: Càstia tui! Ddoi tengu s’umididadi, chi no nci arrenèsciu a mi ndi scabulli.

Sandrinu: Stranu, ma chi bivis a su segundu pianu. Comenti fais a ddu nai?

Luisu: Ddu nau, poita custu mangianu apu biu unu mugheddu pesencinci ne is scalas e intrencinci a domu!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ettore incontrat a pusti medas annus s’amigu Terzanu chi est passillendi cun dd’una bella picioca

Ettore: Complimenti seis pròpiu una bella còpia, beni acopiada.

Terzanu: Grazie. Si ddu nanta totus.

Ettore: De cantu tempus seis coiaus?

Terzanu: Deu de ot’annus, e issa de cincu!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rinaldu est chistionedi cun sa pobidda Amelia

Rinaldu: Naramì una cosa, ma tui ci creis ca a pustis sa morti c’est un atra vida prus bella?

Amelia: Certu ca ci creu! A pustis sa morti tua, po mei est prus bella de seguru!

…………………………………………………………………………………………………………………..

Rinaldu est sempri discutendi cun sa pobidda Amelia

Rinaldu: Naramì un atra cosa.

Amelia: Fuedda puru. Ita bois sciri ancora?

Rinaldu: Ia boli sciri. Ita fais si deu mi nci andu de domu?

Amelia: Sa prima cosa chi fatzu, est cussa de cambiai sa serradura de sa porta!

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Fernandu est in giru, passillendi s’amigu Corradu

Corradu: Dd’apu sempri nau ca tui ses tropu fortunau cun is fèminas.

Fernandu: Cun is fèminas, tocat a dd’as scì pigai e tocat a ci scì fai.

Corradu: Ma tui, ita tàtica usas po ce dda fais arrui a is peis tuus?

Fernandu: Est fàcili, bastat ddis fai su sgambetu! E dd’as bis arrutas!

………………………………………………………………………………………………………………………

Rosina est discutendu cun su piciocu Gerlandu

Gerlandu: Seu tropu arrennegau cun tui.

Rosina: Ma po cali motivu? Ita t’apu fatu?

Gerlandu: Arisenoti t’apu circau in totu is maneras. Ma aundi ses finia?

Rosina: No mi seu mòvia de domu.

Gerlandu: Poita non arrespondias a su telèfunu?

Rosina: Ddu tenia studau, poita, fia sene crèditu e fia a letu crocada.

Gerlandu: Bho? E comenti fatzu a ti crei, ca fias in domu tua crocada?

Rosina: Tranquillu. Ci depis crei. Tengu duus òminis testimòngius chi ddu podint cunfirmai!

……………………………………………………………………………………………………………………….

Astolfu pinnicat a domu prim’e s’ora e agat sa pobidda crocada in su lettu cun dd’unu meda basciteddu

Astolfu: Brava ses ponendumì is corrus! Poita cun cussu basciteddu?

Sa pobidda: Poita ti bolia traisci a arrogheddus pitius.

………………………………………………………………………………………………………..

Ligeriu est un òminimeda besciteddu, torrat a domu arenoti e agatat sa pobidda crocada cun dd’unu piciocu altu, altu

Ligeriu: Ma poita mi traixis cun d’unu altu aici. No ti andu beni deu?

Sa pobidda: No, no mi andas prus beni.

Ligeriu: Poita no ti andu prus beni? A pustis tantus annus ti nd’acatas oi.

Sa pobidda: Si. Mi ndi seu acatada, ca no ses prus a s’altesa.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Cardillu est in su lettu morrendusì, sa pobidda est acanta de su lettu

Cardillu: Pobidda mia, ddu bis, seu acanta de mi morri, e tengu unu disagi.

Sa pobidda: Naramiddu, si fait, ap’a circai de t’acuntentai.

Cardillu: Ia boli sciri, chi est su babbu de s’ùltimu de is dexi fillus chi eus tentu.

Sa pobidda: Poita ddu bolis sciri?

Cardillu: Poita est ùnicu chi non assimbillat a nemus de is atrus fillus. Tanti seu in punt’e morti e imoi mi podis nai sa beridadi.

Sa pobidda: Insandus ti dda nau, ma perou no ti morras arrenegau.

Cardillu: Seu tropu curiosu. Naramiddu ca ge no m’arrennegu.

Sa pobidda: Insandus. S’ùltimu fillu chi eus tentu, non assimbillat a is atrus, poita est fillu tuu!

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Marilda est certendi cun su pobiddu serinu

Marilde: Bravu. Ma poita oi ndi ses torrau mesu imbriagu?

Serinu: Poita apu spaciau su dinai.

Marilde: E ita c’intrat su dinai.

Serinu: Poita si no ia finiu su dinai, ndi fia torrau a domu, no mesu imbriagu, ma imbriagu totu!

RIPRODUZIONE RISERVATA
Condividici...

Notizie sull'autore

lagazzetta

Aggiungi Commento

Clicca qui per inserire un commento

ecco qualche nostra proposta….

IMG-20231027-WA0002
IMG-20231007-WA0003-1024x623
IMG-20231104-WA0035-1024x623
previous arrow
next arrow
 

CLICCA sotto PER LEGGERE

RADIO STUDIO 2000

Su questo sito Web utilizziamo strumenti di prima o di terzi che memorizzano piccoli file (cookie) sul dispositivo. I cookie vengono normalmente utilizzati per consentire al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare report di navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare adeguatamente i nostri servizi / prodotti (cookie di profilazione). Possiamo utilizzare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuti a offrirti un’esperienza migliore. Cookie policy