RACCONTO IN SARDO CAMPIDANESE

Tziu Antoniccu Fasoleddu de Guspini

Condividici...

di Gigi Tatti
___________________

 Tziu Antoniccu, fiat un’omineddu basciotu grassiteddu e cun is pilus a colori de castàngia, fiat nàsciu in sa bidda de Guspini, de famìlia pòbera, de genti messaia, chi traballàt sa terra po contu de is meris arricus de cussa bidda de su Campidanu de mesu.

Poita fiat aici piticu de statura, e poita traballàt issu puru a giornada, marrendi terras seminadas a fasolu, dd’iant nomingiau Fasoleddu, e totus in cussa bidda aici ddu conosciànt.

Fiant annus durus e fiant ancora prus durus po chi depiàt andai a traballai sa terra po contu allenu. Su traballu fiat pesanti e pagu fiant is ispàssius chi ddoi fiant.

Sa festa manna de Guspini fiat Santa Maria e fiat scèti in cussas dis chi is meris donànt calincuna giornada de arriposu po is serbidoris e po is giornaderis de sa terra.

Tziu Ginettu, su babbu de Antoniccu, partiu militari in sa “Brigata Sassari” in su tempus de s’ùltima gherra, no fiat mai torrau e mai si ndi fiat scìpiu nudda, si fessat mortu in cumbatimentu o in prisonia. Aici tzia Luigina, sa mamma de tziu Antoniccu, fiat abarràt viuda, chene pobiddu e cun Antoniccu ancora pitiu. Po portai ananti sa famìlia si fiat ingenniada a andai a fai lissias in giru e traballai a giornada issa puru in su satu, andendi a marrai fà, fasolu o cixiri, o a segai tomàtiga o a binnennai. Antoniccu, po cussu fiat crèsciu chene nisciunu agiudu familiari e cun pagu gana e tempus de andai a scola, poita sa mamma a pena fiat intrau in edadi de podi traballai, dd’arregoliàt cun issa po si fai sa giornada in campànnia.

Arribau a s’edadi de dixaset’annus, stracu de cussa vida de stentus e de traballu, in cussu satu bascosu e de terra dura a marrai, iat decìdiu de andai a circai traballu seguru in sa Miniera de Ingurtosu; aundi po mesu de un’amigu Arburesu chi ingunis giai traballàt, dd’iant assuntu comenti de minadori, a sfundu de putzu in avantzamentu.

Certu ca custu puru no fiat traballu ligeru, antzis a diferentza de su traballu in campànnia a s’ària aberta, fiat perigulosu e si traballàt a luxi de candela a carburu, cun cussu fragu pudèsciu chi pigàt a gana mala. Ma Antoniccu fiat prexau su pròpiu, poita fiat traballu seguru e no si perdiàt sa giornada, podendu traballai puru, candu fiat tempu malu o proendi, no comenti sucediàt candu andàt a marrai terras. Sa prima cosa de fai candu pigàt su stipèndiu, fiat cussa de ndi mandai sa metadi a sa mama, chi in mentris bècia a maladia, teniàt abisòngiu de agiudu.

Su Governu Italianu trigàt a dd’arriconosci sa pensioni de guerra, poita ancora no si sciriàt chi su babbu fessat mortu o biu, o mancai bivendi ancora in cussu logu, aundi is militaris Italianus iant cumbàtiu cussa guerra stròllica, chi atru non iat portau che lutus e fàmini a chi iat tentu sa sfortuna de essi partiu po nanca difendi sa bandiera Italiana, sciendi puru ca sa bandiera no donàt a papai a nemus. Antzis, sciendi puru, ca in nòmini de sa Patria, cussus chi morriànt fiant sempri is fillus de is pòberus, poita is fillus de is arricus agatànt sempri su modu de si dda scampai, imboschendusì in logus pagu perigulosus e lassendi sa guerra de is trinceas cun is nemigus a portàda de sparu, a is solitus Sardus o a is fillus de sa genti Calabresa e Sicilana de su Meridioni.

Sa notìtzia mala fiat arribada su tres de su mesi de friaxu, tzia Luigina iat lassau is soferentzas de custu mundu e fiat bolada in celu, lassendi orfanu a Antoniccu e certu cun pagu eredidadi de pratzì. Ma a pustis su dolori de sa mancantza de sa mama, Antoniccu iat decìdiu de si circai picioca, po si stabilì po sempri in sa bidda de Arbus, acanta de Ingurtosu, aundi iat agatau amicìtzias e traballu seguru.

Is ogus ddi fiant alluinaus, candu in sa festa de Santu Luxori, sa festa manna de Arbus, iat incrociau cussus de Francischina, una picioca de s’altesa sua, issa puru grassitedda, cun ogus nieddus che sa pixi e cun is trempas a colori de mela nida. Fiat istètiu un amori a prima vista, e a pustis pagu castiadas a iscusi, Antoniccu si fait decìdiu de ddi domandai sa manu e cun s’agiudu de tziu Giuanni Esìa, ca fiat su paralìmpiu de sa bidda, e aici iat bogau sa còja in craru e sa di de Paschixedda iat fatu sa prima bessida a bracetu cun Francischina e si fiant presentaus, comenti fadiànt totus is sposinus a sa primu missa de is noioras. Sa dì de sa festa, fiat andau a Guspini a presentai a Francischina a is pagus parentis chi ddi fiant abarraus in cussa bidda, e si podit nai ca sa prima passillada a bracetu chi iat fatu in sa pratza de sa Cresia de San Nicolò cun sa picioca, medas fiant is augùrius chi is paesanus dd’iant fatu, cun is cumplimentus po sa bella fèmina chi portàt a passillai, donendusì àrias, cìrdiu che fusti a bistimenta e cravata de colori arrùbiu. Francischina fiat abarrada spantada, de comenti sa genti Guspinesa iat apretziau e bantau a Antoniccu, ma ce ddi fiat scapau s’arrisu candu calincunu amigu po ddi fai arregordai su nomìngiu de piciocheddu, dd’iat tzerriau Fasoleddu.

Po cussu Francischina iat decìdiu de ddu tzerriau cun cussu nomìngiu in s’intimidadi de sa domu insoru, candu a pustis pagu tempus si fiant cojaus. Poita dònnia borta chi aici ddu tzerriàt, ddi pigàt arrì e dda spassiàt meda. Antoniccu no s’arrennegàt po cussu, ma s’ùnica cosa chi dd’iat arrecumandau, fiat cussu de no ddi tzerriai Fasoleddu foras de domu, poita conoscendi s’ìndole e sa fama brullana de is Arburesus, timiàt chi su nomìngiu si dd’iant ai tzerriau po sempri, po ddu pigai in giru, pensendi mancai, ca Fasoleddu fessat arriferiu a atras cosas cuadas e non a su fatu ca in Guspini si dd’iant postu, scèti poita fiat a bàsciu de altesa e de piticu andàt a segai e a marrai fasoleddu in campànnia.

Francischina in Arbus fiat meda conota e apretziada, poita mancai issa puru baxitedda, portàt una boxi alta e melodiosa e in ocasionis de is missas mannas, fiat sa chi depìat cantai is cantus de Crèsia e s’Ave Maria a boxi sola. Fiat apretziada puru, poita po is processionis de Corpus Dòmini o de sa Festa de Sant’Antoni de Santadi, fiat inguni puru sa prima boxi. Ddi praxiànt meda is cantzonis allirgas Italianas a sa moda de cussus tempus, ma su cantu Sardu ddi fadiàt bati su coru forti, poita fiant cantzonis antigas, chi dd’iat imparau sa ajaja e poi fiat una grandu cantadora de batorinas de sfutimentu improvisadas, po cussu, candu ci fait calincunu batiari o coja de amigus, fiat sempri cumbidada po cantai in sa missa e in su pràngiu de su sposòriu. Sa vida aici curriàt tranquilla. S’ùnica cosa chi ddi dispraxiàt fiat cussa de is fillus chi non arribànt, e mancai fadendi esàminis e curas, Antoniccu e Francischina si fiant arrassignaus a abarrai chene discendentza e si fiant dedicaus a cocolai piciocheddus de su bixinau.

Unu de cussus fia deu, poita bivia pròpiu de fronti a sa domu insoru, in sa bia bècia de via Caprera. Medas fiant is bortas chi m’invitànt a prandi po is festas, e medas arregallus mi fadiànt, m’arregordu ancora su “Pitzugù” de sa festa de Paschixedda chi fadiànt in cussu tempus is padrinus a is fillorus. “Su Pitzugù”, fiat unu arregallu fatu a sa bona, cun dd’unu bellu scarteddu prenu de nuxi, mandarinus, aràngius vanìlia, caramellas, figu sicada, nuxedda e drucis fatus in domu, comenti de guefus, anicinus, biancheddus e pistocus finis. Francischina, chi deu tzerriau tzia Francischina, fiat una druciàia famosa e ancora m’arregordu e mi ndi calant is salias, pensendu a is bellas turtas de arrescotu chi preparàt e chi pustis cumbidàt a is piciocheddus de totu su bixinau. S’ùnica cosa chi mi fiat de doveri, fiat cussu de ddi fai is comissionis, a ddi comporai su lati in sa lateria de tzia Angelica o sa spesa in sa butega de tzia Antioga.

Un’atra cosa chi m’est abarrada aintru de conca, funti is cantzonis Sardas chi m’iat imparau, una de cussas fiat cussa chi fueddàt de su Mont’e Gonare.

Bellu fiat puru, e m’arregordu cun praxeri, candu tzia Francischina e tziu Antoniccu si poniànt a baddai su ballu sardu a sa moda Guspinesa e nosu puru piciocheddus, pigaus a bracetu, circaiaus de stroci is mossas de is ancas e is passus de is peis, comenti fadiànt issus. M’arregordu beni ca sa mùsica de su ballu fiat cussu de su “Passu torrau”. Is annus aici passànt e aici puru sa giovania mia, poita candu fiat arribau a s’edadi de dixannoi annus, fia partiu a Trieste a fai su militari in sa “Brigata Sassari”, pròpiu comenti de nonnu miu e su babbu de tziu Antoniccu e comenti iant fatu in tempus de guerra in sa “Trincea delle frasche” is erois Sardus chi ingunis c’iant lassau sa peddi e chi si fiant fatus onoris e medàlias cun cussa divisa.

Meda fiat istètiu su dispraxeri, candu mi fiat arribàt sa trista notìtzia ca tzia Francischina si fiat morta, a pustis una operatzioni andada mali in s’ospidali de Santu Èngiu. Candu fia torrau a bidda in licentza e fia andau a donai is condoliantzas a tziu Antoniccu, mi fiant caladas is làgrimas, pensendi a sa domu sbuida chene sa presentza de tzia Francischina, in prus, mi fiat calada una tristesa cun su coru sperrau, biendi comenti tziu Antoniccu si fiat trasformau. Is ogus fiant studaus, sa barba longa, is pagus pilus chi ddi fiant abarraus fiant spetonaus e pagu curaus, parriàt ancora prus bàsciu de cantu fiat, in prus in domu m’iant nau ca no papàt prus e no coxinàt prus, po cussu medas famìlias de via Caprera arregordendi su coru bonu de sa bonànima de tzia Francischina, no fadiànt de mancu de ddi portai una pratu de brodu calenti o unu pratu de minestroni.

Po podi binci sa malinconia chi ddi pigàt candu pensàt a sa pobidda, tziu Antoniccu si fiat ghetau a bufai, e candu sartàt a bìngia (aici si narat in bidda candu unu s’imbriagat) ddi pigàt s’allirghia e si poniàt a cantai is batorinas coment’e custas:

 1° Seu nàsciu a Guspini, ddoi bivia de piciocheddu -e totus in bidda, mi tzerriànt Fasoleddu.  Trallallera..

2° Sa terra Guspinesa, nanca est dura a marrai- e si scit po cussu, ca tocat a sudai. Trallallera…

3° E ca pobidda mia si tzerriàt Francischina- e totus in bidda, dda tzerriànt canterina. Trallallera…

4° Mi praxit a sonai mi praxit a cantai- e is amigus imoi bollu saludai. Trallallera… Aici cantàt, pighendusì in giru e befiendusì po su nominìgiu de Fasoleddu chi ddi tzerriànt is paesanus de Guspini. In prus ddi pigàt a cantai cussas cantzonis famosas po piciocheddus de cussus, tempus tradùsias in Sardu. Ma a parti is primus tempus, candu ancora sa mancantza de sa pobidda fiat ancora mala a superai, tziu Antoniccu si fiat arrassinniau e nci fiat torrau a bidda sua a si godi sa pensioni cun is paesanus suus de Guspini. Sciu, ca bivit ancora in custa bidda e sciu puru ca dònnia tanti torrat a Arbus a portai unu matzu de froris a sa tumba de sa pobidda e po agatai is amigus pensionaus po arregordai is tempus bellus passaus impari cun tzia Francischina, e su nomìngiu de Fasoleddu chi ancora fortzis ddi tzèrriant is paesanus Guspinesus.

 

Condividici...

Notizie sull'autore

lagazzetta

Aggiungi Commento

Clicca qui per inserire un commento

CLICCA sotto PER LEGGERE GLI ANNUNCI

CLICCA sotto PER LEGGERE

Argomenti

Bonus Docenti

Su questo sito Web utilizziamo strumenti di prima o di terzi che memorizzano piccoli file (cookie) sul dispositivo. I cookie vengono normalmente utilizzati per consentire al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare report di navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare adeguatamente i nostri servizi / prodotti (cookie di profilazione). Possiamo utilizzare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuti a offrirti un’esperienza migliore. Cookie policy